Äldreomsorgen ska stärka värdegrundsarbetet

Luleå kommun har granskats av KPMG gällande hur styrning och uppföljning fungerar inom äldreomsorgen. Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden behöver stärka arbetet med den nationella värdegrunden.

– Vi planerar att starta ett arbete så att den nationella värdegrunden blir känd i verksamheterna och att den ingår i allt arbete i äldreomsorgen, förklarar Anna Fors, verksamhetschef för vård och omsorg på Luleå kommun.

Förbättrat arbete med den nationella värdegrunden ska ge Luleås äldre ännu bättre bemötande, förtroende, trygghet och inflytande.

Värdegrunden gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen och innebär att arbetet ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

– Inom vård och omsorg ska vi bland annat satsa på kontinuerliga utbildningar och att höja kvaliteten genom att följa upp mätningar och tydliggöra vilka områden som är prioriterade att arbeta med, berättar Anna.

– Socialförvaltningen ska se till att Luleås äldre upplever ännu bättre bemötande, förtroende, trygghet och inflytande och att vi har tillräckligt med tid till brukarna utifrån deras behov, avslutar Anna.

Socialförvaltningens yttrande behandlas i socialnämndens arbetsutskott som sammanträder den 7 mars.

Text: Bo Henry Pettersson

Bild: Shutterstock

01 mars 2019

Logotyp