Ny plan för krisberedskap

Kommunen har tagit fram ett nytt program för krisberedskap och civilt försvar som kommunfullmäktige föreslås besluta om. Syftet är att beskriva hur kommunen ska bedriva sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden 2019–2022.

Befintliga säkerhetspolicy och -strategi är inaktuella eftersom den nya inriktningen är att koppla ihop krisberedskap på nytt med civilt försvar (höjd beredskap).

Störningar i vattenförsörjningen är en extraordinär händelse, en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Samverkan vid kris

2018 kom statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting överens om hur kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska samarbeta för att öka krisberedskap på lokal nivå.

Luleå kommuns nya program för krisberedskap och civilt försvar reglerar bland annat att kommunen ska:

  • ta fram risk- och sårbarhetsanalys som avser sitt geografiska område
  • ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation
  • utvärdera hanteringen av en inträffad kris
  • fastställa en ny plan för extraordinära händelser
  • etablera samverkansformer för kriser och höjd beredskap (civilt försvar).

Bra att veta inför en kris och hur du förbereder dig

  • Kommunen är geografiskt områdesansvarig på lokal nivå. Länsstyrelsen på regional nivå.
  • Varje hushåll ska kunna klara sig själv i 72 timmar. I fall av kris kan offentliga resurser prioriteras till de mest behövande.
  • www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats har nyttiga tips om krisberedskap
  • www.krisinformation.selänk till annan webbplats samlar information om samhällstörningar och kris i Sverige
  • www. lulea.se/krislänk till annan webbplats är kommunens ingång vid kris

Text: Katja Güth Laitila

Bild: MSB

20 mars 2019

Logotyp