15-timmars barn åter till förskolan

Med anledning av coronaviruset, där råden är att stanna hemma med även lindriga symptom, ökade frånvaron bland förskolans personal. Därför togs ett tillfälligt beslut att barn med placering motsvarande 15 timmar per vecka inte skulle komma till förskolan. Nu har bemanningsläget stabiliserat sig och 15-timmars barnen kan, om vårdnadshavaren vill, återgå till förskolan från och med 18 maj.

– Det är särskilt angeläget att de 15-timmars barn som ska börja förskoleklass i grundskolan till hösten ges möjlighet att komma tillbaka till förskolan säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan.

Det nya beslutet om att inte längre begränsa erbjudandet av förskola för 15-timmars placerade barn gäller från och med den 18 maj.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mitten av mars att tillfälligt begränsa erbjudande om plats i förskola för barn till vårdnadshavare som är hemmavarande, föräldralediga eller arbetssökande. Beslutet omfattade inte barn i behov av särskilt stöd som tillhör denna målgrupp.

Bakgrunden till beslutet var en högre personalfrånvaro efter utbrottet av coronaviruset. Frånvaron har under en period legat på i snitt 25 – 30 procent med stora variationer mellan förskolor. Periodvis har vissa förskolor haft en uppskattad personalfrånvaro om mer än 60 procent. Situationen bedömdes få hög påverkan på personalens organisatoriska och sociala arbetsmiljö (AFS 2015:4, 9 §).

– Beslutet om att tillfälligt begränsa erbjudande av förskola för 15-timmarsplacerade barn har möjliggjort att alla förskolor har kunnat hållas öppna trots en hög personalfrånvaro. Personal eller barn har inte heller behövt flyttas mellan förskolorna, säger Annica Backman.

Fortsatt ansträngt läge

Trots att statistiken visar att frånvaron av personal minskar och att man nu upphäver det tillfälliga beslutet finns det ännu utmaningar att bemanna verksamheten.

– Det kommer att vara ansträngt en tid framöver och därför vädjar vi till de vårdnadshavare som inte har blivande förskolklassbarn att överväga om de kan hålla barnen fortsatt hemma en tid, säger Annica Backman.

Gäller från 18 maj

Det nya beslutet om att inte längre begränsa erbjudandet av förskola för 15-timmars placerade barn gäller från och med den 18 maj. Då upphör även det tidigare beslutet om avgiftsfrihet eftersom verksamheten är öppen igen för den berörda gruppen.

Berörda vårdnadshavare kommer att få information från sin förskola under kommande vecka.

Behöver jag som vårdnadshavare göra något? Nej, du kan vänta till förskolan hör av sig till dig.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

05 maj 2020

Logotyp