Alternativa finansieringslösningar för infrastruktur utreds

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på måndagens sammanträde bland annat förslag att utreda alternativa finansieringslösningar för kommande infrastrukturinvesteringar, ökad borgen för satsningar inom projekt Malmporten samt förlängning av markanvisningar på Kronandalen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder två gånger varje månad. På sammanträdet den 21 november behandlades 22 ärenden. Arbetsutskottet fick även information om Norrbotniabanan. 

Luleå hamn

Luleå hamn vill bygga en längre kaj inom ramen för projekt Malmporten.Investeringen innebär ökade kostnader och kommunfullmäktige föreslås godkänna att kommunen går i borgen med högst 2,6 miljarder kronor.

Finansieringslösningar för infrastrukturinvesteringar

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att ge kommunstaben i uppdrag att utreda alternativa finansieringslösningar för ett logistiknav inom Luleå industripark. Det innebär att aktörer på marknaden kan ges möjlighet att investera för att genomföra utvecklingen. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

– Det är viktigt att vi kan bygga en större hamn för företagens behov, men det är inte rimligt att Luleå kommuns medborgare belånar sig för detta. Det gör att vi behöver hitta extern finansiering för att kunna bygga ut hamnen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Luleå står inför en stor samhällsomställning. Industrins fossilfria omställning innebär tusentals nya arbetstillfällen och en kraftigt ökad befolkning på kort tid. För att möjliggöra kommunens, regionens och industrins utveckling krävs stora investeringar i kraft, sjöfart, järnväg och väg. Luleå är med sin hamn ett nav för detta, och Luleå industripark är en plats där alla dessa strukturer kommer att mötas.

Behovet av investeringar bedöms till omkring 30 miljarder kronor under de kommande tio åren. Av dessa bedöms cirka 10 miljarder handla om investeringar i den kommunala verksamheten och närmare 15 miljarder kronor kopplas till de kommunala bolagens investeringsbehov.

För att möjliggöra investeringarna som bedöms nödvändiga för att lyckas med den gröna omställningen - på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt - behöver alternativa finansieringslösningar utredas. En alternativ finansieringslösning innebär att aktörer på marknaden ges möjlighet att investera för att genomföra utvecklingen.

Längre kaj i hamnen ska möta industrins efterfrågan

Luleå hamn vill bygga en längre kaj inom ramen för projekt Malmporten, från tidigare planerat 560 meter till 1 068 meter. Det innebär ökade kostnader och kommunstaben föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att kommunen går i borgen med högst 2,6 miljarder kronor, mot tidigare utlovade 1,3 miljarder.

– De behov som fanns när Malmporten projekterades är förändrade, och det gör att vi idag vet att det är klokare att bygga en lång kaj istället för två kortare. Det blir dyrare, men kommer bättre lösa de behov som kommer finnas vid hamnen, säger Carina Sammeli.

Luleå hamn är en viktig knytpunkt för de stora industriella nyetableringarna i regionen. Bedömningen är att en 1 068 meter lång kaj tillsammans med befintliga kajer behövs för att kunna möta den framtida efterfrågan. Det är också ekonomiskt mest hållbart över tid att bygga en längre kaj redan i samband med övriga arbeten i projekt Malmporten.

Förlängning av markanvisningar på Kronan

Flera byggaktörer har ansökt om förlängda markanvisningar inom Kronandalen, bland annat med hänvisning till det rådande omvärldsläget. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar förlängningarna.

– Inflation och höjda räntor påverkar även byggandet i Luleå, vilket vi nu märker med flera företag som begärt förlängda markanvisningar. Vi kommer ha en tät dialog med företagen, så att byggprojekten fortsätter arbetas med och kan genomföras under förlängningen, förklarar Carina Sammeli.

Trygga mötesplatser för unga på Hertsön mm

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 2,5 miljoner kronor till barn- och utbildningsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen för samverkansprojektet DOIT (Delaktighet, Organisering, Idrott och Trygghet) på Hertsön.

Syftet med det treåriga projektet är att genom samverkan mellan kommun och civilsamhälle skapa fler trygga mötesplatser på Hertsön där idrott och kultur kan ge fler unga mellan 9 och 12 år mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa. Enligt DOIT-metoden är barnen själva delaktiga i att utforma aktiviteter efter eget engagemang och behov. Vuxna arbetar relationsskapande och fungerar som guider för barnen och finns på plats i skolan.

Bland övriga ärenden, beslut:

  • Stadsbyggnadsnämnden ska ta fram förslag till detaljplan för Gammelstaden 6:166, Vattentornstomten i Kyrbyn. Syftet är att möjliggöra för bostäder och eventuell service inom fastigheten.

  • Stadsbyggnadsnämnden ska ta fram förslag till detaljplan för Bergnäset 2:638. Syftet är att pröva förutsättningar för icke störande verksamhet och kontor på platsen.

  • Arbetsutskottet beviljade medfinansiering av projektet Klimatomställning och näringslivet med maximalt 300 000 kronor under 2023 - 2025. Projektet ska bidra med kunskap och underlag till diskussion samt tänkbara åtgärder som kan snabba på den gröna omställningen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Uppdaterat 21 november 2022

Logotyp