Ängar för ökad biologisk mångfald

Vem blir inte glad av prästkragar, blåklockor och vackert böljande gräs där humlor, fjärilar och mängder med andra djur får plats att leva? Under några år kommer Luleå kommun att satsa på att öka den biologiska mångfalden genom att låta olika gräsytor i kommunen få övergå i äng.

– Där det finns en rik flora finns det också en rik mångfald av andra arter. Något som ökar den biologiska mångfalden, säger Sofia Hagsand, Hagens Natur & kulturmiljövård, som gör en ängsinventering åt Luleå kommun.

Luleå kommun kommer under tre år att driva projektet "Blomning för biologisk mångfald" för att öka antalet ängar. Åkerkanter, parker och trädgårdar kommer i framtiden att spela en allt viktigare roll för att kunna gynna och bevara den biologiska mångfalden. Under 2022 inventeras Hertsön, Björkskatan och Centrum.

Sofia Hagsand hjärta brinner för ängsmark. Under 2022 inventerar hon ängsmark inom Luleå kommun. Med på inventeringen följer hennes hund Tajga

Inventering av gräsmark

Den kortklippta gräsmattan är väldigt kal på liv och biologisk mångfald. Därför vill Luleå kommun inte ha den där det inte är motiverat. Under några somrar kommer en inventering av ett stort antal gräsytor att ske för att se om det finns möjlighet att lägga om skötseln på dessa till äng.

För att kunna inventera måste gräsytorna tillåtas att växa och de ytor som ska inventeras kommer inte att klippas förrän på sensommaren. Under hösten kommer sedan resultatet att utvärderas. De ytor som har förutsättningar för att skötas som äng kommer därefter att läggas om till ängsmark. Det innebär att de kommer att slås en gång per år för bästa utveckling av ängsmarken.

Indikatorväxter

Det som inventeras är floran där man tittar på hur många arter det finns av typiska ängsblommor, det vill säga växter som är slåttergynnade. Det kan vara till exempel prästkrage, blåklocka, kattfot med mera. Där det finns en rik flora finns också en rik mångfald av andra arter. Så dessa arter fungerar som så kallade signalarter som ”signalerar” att det är en fin miljö.

Prästkrage är en så kallad indikatorväxt som visar att det finns en bra förutsättning för ängsmark

Större artrikedom än väntat

Många av våra bostadsområden är byggda på gammal ängs- och åkermark eller på gamla byamiljöer. Då finns det ofta kvar rester från den gamla floran i marken.

– Det har varit en lyckad inventering. Inte ens jag hade trott att jag skulle hitta så mycket fin ängsmark. Jag har hittat både sällsynta och utrotningshotade växter, säger Sofia.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Anita Sundberg, Sofia Hagsand

Logotyp