Ansträngt läge för kommunens ekonomi

En försvagad konjunktur efter utbrottet av coronavirus med högre arbetslöshet och minskade skatteintäkter som följd. Kostnadsökningar i kommunens verksamheter och förändringar i statsbidragen och utjämningssystem. För att nå en budget i balans krävs ytterligare effektiviseringar. Det är utmaningarna i planeringsförutsättningarna som budgetutskottet behandlade idag.

Budgetutskottet fastställde planeringsförutsättningar inför strategisk plan och budget 2021. Dessa utgör preliminära ramar för nämnderna inför sina planeringar. Planeringsförutsättningar är utgångsläget för det fortsätta arbete med strategisk plan och budget som fastställs i oktober. Ett extra sammanträde kommer att hållas i juni, för att eventuellt justera ramarna efter en ny skatteprognos.

(För)arbete pågår med att ta fram budget för kommande år. Idag behandlade budgetutskottet planeringsförutsättningarna som är ett första steg för Strategisk plan och budget.

Största utmaningen i dagsläget är en kraftig inbromsning av konjunkturen och lägre ekonomisk tillväxt. Enligt den senaste prognosen från regeringskansliet kommer pandemin under våren 2020 att förändra de ekonomiska förutsättningarna. Arbetslösheten kommer att öka till minst nio procent och BNP´s utveckling kommer att bli negativ.

– Det här är ett exceptionellt läge. Förutsättningar kan ändras ytterligare i närtid, med anledning av utbrottet av coronaviruset. Detta kan påverka ekonomin inför höstens arbete med strategisk plan och budget, förklarar Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån nu kända förutsättningar beräknas kommunens resultat för 2021 till 45 miljoner kronor, för 2022 ett minusresultat på -23 miljoner kronor och för 2023 på -81 miljoner kronor. För att nå en ekonomi i balans behövs intäkter som är två procent högre än de kostnader som kommunen har. Det betyder att resultatet borde ligga kring 100 miljoner kronor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar löpande under året nya prognoser om skatteintäkter. Prognosen från augusti kommer att ligga till grund för arbetet med strategisk plan och budget. Med en förväntad inbromsning av konjunkturen och högre arbetslöshet kan skatteintäkterna minska ytterligare.

Kommunens beräknade resultat under 2021-2023

Resultatbudget (mkr)

2021

2022

2023

Nettokostnad

-4 474

-4 591

-4 761

Avskrivningar

-394

-415

-415

Verksamhetens nettokostnader

-4 867

-5 006

-5 195

Skatteintäkter

4 253

4 388

4 540

Generella statsbidrag

623

563

547

Verksamhetens resultat

9

-55

-108

Finansiella intäkter

52

52

52

Finansiella kostnader

-16

-20

-25

Resultat

45

-23

-81

Kommundirektörens uppdrag effektiviseringar

0

123

181

Årets resultat

45

100

100

Ytterligare effektiviseringar nödvändiga

Kommundirektören har sedan tidigare ett uppdrag att effektivisera verksamheten. För att nå en ekonomi i balans (resultat på ungefär 100 miljoner kronor) krävs ytterligare effektiviseringar. Utifrån nu kända förutsättningar beräknas effektiviseringar uppgå till 123 miljoner år 2022 och 181 miljoner kronor år 2023. Detta genom att fokusera på:

  • Att fler kommer till arbete eller studier för att minska effekterna av högre arbetslöshet
  • En effektivare verksamhet genom utveckling och innovation i samverkan
  • Att öka Luleås attraktionskraft för att få unga kvinnor att trivas, stanna och flytta hit.

Utmaningar: demografi och coronautbrott

Kommunens utmaningar är som föregående år att andelen äldre stiger i högre takt än den arbetsföra befolkningen. Det innebär att antalet invånare som varje yrkesverksam person ska försörja kan öka från 1,75 (2016) till 1,89 (2026). Kostnaderna ökar medan intäkterna viker.

Med anledning av coronautbrottet har regeringen lagt ett förslag om att förstärka statsbidragen till kommuner och regioner. För Luleå kommuns del betyder detta ett tillskott på 119 miljoner kronor för 2020 och 40 miljoner kronor för 2021.

Däremot innebär förslaget på det nya kommunala utjämningssystemet minskade intäkter för Luleå kommun på cirka 80 miljoner kronor vid full effekt 2023.

– Regeringen har betalat ut 159 miljoner kronor mer statsbidrag till Luleå kommun, det är bra. Men det är viktigt att vi fortsätter utveckla våra verksamheter till att bli än mer effektiva. Om vi lyckas med det så har vi goda förutsättningar att även i framtiden fortsätta förbättra kvaliteten i välfärden och också bygga ett än mer attraktivt Luleå som lockar fler att vilja bo här.

Utgångspunkter för kommunens preliminära budgetramar 2021-2023

· Beräkningarna baseras i dagsläget på en tillväxt på 400 invånare per år, vilket ger både högre skatteintäkter och nettokostnader.

· För att nå en budget i balans behövs intäkter som är två procent högre än kommunens kostnader. Det motsvarar ett resultat på 100 miljoner kronor.

Utgångspunkter för investeringsbudget för 2021-2023

· Flera av investeringarna bygger på tidigare fattade beslut.

· Investeringsnivån motsvarar ca 13 procent av intäkterna.

· För att nå en hållbar ekonomi borde investeringar för skattefinansierad verksamhet ligga på maximalt 400 miljoner kronor per år.

Behov till prioriteringar i investeringsbudget

Planeringsförutsättningar: preliminär investeringsbudget
Preliminär investeringsbudget 2021-2023202120222023Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl. exploatering352 000434 000338 0001 124 000
Större projekt120 00030 0000150 000
Avgiftsfinansierad verksamhet, vatten och avlopp218 000228 000225 000671 000
Summa690 000692 000563 0001 945 000

FAKTA Tidplan Strategisk plan och budget

  • 23 april: budgetutskottet behandlar tjänsteförslaget till planeringsförutsättningar
  • 5 juni: extra insatt budgetutskott
  • 1 september: nämnderna lämnar in sina åtaganden utifrån förutsättningarna, därefter bereds förslaget till Strategisk plan och budget
  • 22 september: budgetutskottet behandlar förslaget till Strategisk plan och budget
  • 27 oktober: kommunfullmäktige fastställer SPB 2021–2023

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

23 april 2020

Logotyp