Blackis aktuell igen

Nu är renoveringen av Blackis uppe på nytt för politisk beslut. Det gamla Folkets Hus i Svartöstaden föreslås renoveras för högst 25 miljoner kronor under det två kommande åren. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att hänskjuta ärendet till nämnden.

Höjning av va-taxan samt förslag som innebär en effektivare hantering av planuppdrag är ytterligare några av totalt 14 ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade den 14 oktober. Även nytt vägval för Östra länkens sträckning mot Hertsön var uppe på nämnden.

Svartöstadens Folkets Hus, Blackis, byggdes 1902 och är märkt som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Idag används den av bland annat Svartöstans Hembygdsförening och Notvikens IK.

Renovering av Blackis

Nu är ärendet om Blackis, Svartöstadens Folkets Hus, uppe i nämnden på nytt. Byggnaden är i stort behov av renovering, både utvändigt och invändigt. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att att Blackis renoveras till en kostnad av maximalt 25 miljoner kronor under 2022 och 2023. Det under förutsättning att förvaltningen beviljas utökade investeringsmedel. Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till nämnden.

Ärendet var uppe i stadsbyggnadsnämnden i våras men återremitterades den 29 april med motiveringen att det saknades en antikvarisk undersökning.

Förvaltningen har gått igenom tidigare underlag och även låtit konsulter ta fram en förnyad bedömning med tillhörande kalkyl. En antikvarisk undersökning har utförts och lämnats in som underlag.

VA-taxan föreslås höjas

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den fasta och rörliga va-taxan höjs med fem procent från och med årsskiftet. Orsaken är bland annat den höga investeringstakten i kommunen. Justeringen innebär att en familj i villa får betala 37 kr mer i månaden för sin vatten- och avloppstjänst. För boende i lägenhet innebär samma höjning motsvarande 21 kr i månaden.

Anläggningsavgiften samt särskild industritaxa föreslås höjas med 2,2 procent.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget. Beslut tas av kommunfullmäktige.

Effektivare planprocess

Luleå växer och trycket på planuppdragen är högt. För att effektivisera planprocessen och säkerställa resurser har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till policy för kategorisering av detaljplaneuppdrag. Arbestutskottet ställde sig bakom förslaget.

I policy föreslås tre kategorier av detaljplanuppdrag för tydligare prioritering. I kategori ett ingår bland annat större etableringar, större industriområden och större centrumprojekt som möjliggör förtätning. I kategori två övriga industriområden, bostadsprojekt med fler än 50 bostäder samt infrastrukturprojekt. Till kategori tre räknas bland annat övriga bostadsprojekt.

Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

E-förslag om industritomten i Kyrkbyn

Ett e-förslag har lämnats in som föreslår att kommunen utreder en omlokalisering av verksamheterna på den tidigare brandstationstomten i Kyrkbyn och att industritomten omvandlas till bostäder eller ett naturområde. E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader och har samlat in 120 röster.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att tillstyrka e-förslaget. I den nya översiktsplanen 2021 anges området som en av ytorna inom Kyrkbyn som är lämplig för ny bebyggelse. E-förslaget är även i linje med pågående arbete med att ta fram fler bostäder mellan Boden och Luleå. Fastigheten kommer att prioriteras upp i markanvisningsplanen.

Ny sträcka för Östra länken mot Hertsön

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till nytt vägvalsbeslut för Östra länkens etapp ett och två som avser området från Örnäset till Hertsön och Svartön. Den nya vägsträckningen är en förutsättning för Luleås framtida tillväxt och fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär, i enlighet med VA-plan 2030.

Nämnden föreslås även godkänna projektbudget på två miljoner kronor samt igångsättningstillstånd för delprojektering av etapp ett.

Granskning av fastighetsunderhåll

KPMG har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Luleå kommuns underhåll av anläggningstillgångar med fokus på fastigheter. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden har tydliga planer och strategier för att säkerställa att ändamålsenliga underhållsåtgärder sätts in i rätt omfattning och i rätt tid.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att tydliga planer finns men att strategier för att säkerställa ändamålsenliga underhållsåtgärder saknas.

Stadsbyggnadsförvaltningen har svarat på granskningen och föreslår att nämnden godkänner yttrandet samt ger stadsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder. Arbetsutskottet hänsköt ärendet till nämnden.

Övriga ärenden

  • Ja till igångsättningstillstånd för del av Östra länkens etapp 4E
  • E-förslag om att öka vattengenomströmningen i Luleås innerfjärdar
  • E-förslag om att flytta fördämningen vid seminariet till kanalen vid Södra hamn
  • Namnsättning av cirkulationsplats i Råneå och Gäddvik

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosen, Monika Aunes

Logotyp