Delårsrapporten och omjusteringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom kommunens förenklade delårsrapport och förslag på ett antal omjusteringar i kommunbidraget. Bland annat ska nämnderna få 64 miljoner kronor mer för 2019 års löneökningar (29 mkr till barn- och utbildningsförvaltningen, 26 mkr socialförvaltningen).

Trygghetsskapande åtgärder förstärks med sammanlagt 3,1 miljoner kronor. Detta efter ett yrkande från Moderaterna när kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget i november. Bland annat går pengarna till ordningsvakter i bussar, överfallslarm, klottersanering, belysning och Porsö centrum.

Sedan tidigare finns videoövervakning på Porsön. Trygghetsskapande åtgärder förstärks med 3,1 miljoner kronor.

Delårsrapporten följer upp kommunens uppsatta mål och ekonomi och prognosticerar ett positivt resultat på 69 miljoner kronor vilket ligger i nivå med budget.

Av de nio fastställda mål bedöms fem vara uppfyllda, t ex att öka jämställdheten i fördelningen av resurser. Befolkningsmålet att Luleå växer med 850 invånare under 2019 kommer inte att nås.

Även överskottsmålet (ett positivt resultat som uppgår till två procent av skatter och statsbidrag) kommer vara svårt att nå under året.

Kommundirektören får i uppdrag att redovisa åtgärder i syfte att uppnå målen i strategisk plan- och budget.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Frank Rizo

Uppdaterat 3 juni 2019

28 maj 2019

Logotyp