Effektiviseringar och policy för skolan

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 10 april sammanlagt tolv ärenden. Bland annat att förslagen om effektiviseringar inom skolan ska behandlas på kommande nämndssammanträde för att ge möjlighet till att lämna in synpunkter.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 10 april sammanlagt tolv ärenden. Bland annat om möjlighet att lämna synpunkter till förslaget om effektiviseringar.

Lämna synpunkter på förslaget

Fram till den 15 april kan allmänheten lämna synpunkter på de förslag som barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram om effektiviseringar inom för- och grundskolan. Förslaget kommer att behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 april.

– För mig är det viktigt att ge möjlighet till vårdnadshavarna att göra sin röst hörd. Jag och nämndsledamöterna kommer att läsa igenom de inkomna synpunkterna och därefter ta ställning, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Synpunkter på de framtagna effektiviseringsförslagen inom grundskolan och förskolan finns att lämna via en e-tjänst på www.lulea.se/synpunkter
länk till annan webbplats

Här finns förslaget i sin helhet.

länk till annan webbplats

Policy för effektiviseringar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att anta policyn för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Policyn ska fungera som ett stöd inför kommande verksamhetsförändringar och effektiviseringar.

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för skolan i Luleå, enligt Luleå kommuns nämndsreglemente. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen (2010:800), skolförordningar, läroplaner och andra styrdokument.

Bland övriga ärenden

• Ett inriktningsbeslut är taget för att gå vidare enligt scenario två, vilket innebär att förskole- och skolsamverkan etableras mellan kommunerna med förskoleverksamhet i Avan och skolverksamhet i Unbyn. Skolchefen får i uppdrag att ta fram erforderliga underlag i linje med inriktningsbeslut i samverkan med Bodens kommun. Fortsatta beslut kommer att behöva tas för att samverkan ska kunna bli möjlig.

• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att sätta upp bås i dusch på skolor, idrottshallar och badhus för att förhindra trakasserier.

Text: Charlotte Högnelid
Bild: Shutterstock

10 april 2019

Logotyp