Fortsatta effektiviseringar inom skolan

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde informerades det om ett tänkbart förslag till hur en strukturförändring av sörbyarnas skolor och förskolor skulle kunna ge minskade kostnader.

– Det som gäller nu är att vi fortfarande är i behov av att hitta effektiviseringar inför 2020. I sörbyarna finns flera skolor som ligger nära varandra och där ser vi samordningsvinster. Till hösten, när alla är åter från semestrar, kommer vi att ha dialoger med vår personal, säger Maarit Enbuske, skolchef vid barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) kommer att få ta ställning till ett färdigt förslag i september om hur en strukturförändring av sörbyarnas skolor och förskolor skulle kunna ge minskade kostnader.

Förslaget är i den anda som nämnden beslutade om i april 2019 genom policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Policyn anger att kostnaderna i första hand ska minska genom effektivare lokalnyttjande, och i så liten grad som möjligt påverka den pedagogiska organisationen, barn- och elevgrupper samt bemanning.

Skolor som berörs

Det finns tänkta scenarion över hur förflyttningen av verksamheten skulle kunna ske under en längre tid och de tänkbara förslag som presenterats är att skolorna i Alvik, Ersnäs och Klöverträsk stängs från hösten 2020 och barnen hänvisas till Antnässkolan.

När det handlar om Måttsund finns det förslag att skolan stängs, men alternativen behöver studeras närmare och dialog föras.

För verksamheten i Avan pågår en utredning om samverkan mellan Luleå och Bodens kommun som beräknas bli klar i december.

Förskolor som berörs

För förskolans del öppnar sig möjligheter när grundskolan lämnar skollokaler. Förslaget är därför tre förskolor på strategiska platser i sörbyarna, platser som redan idag har förskola, vilka är Alvik, Antnäs och Måttsund.

I Antnäs genom nuvarande förskola med fem avdelningar. I Alvik genom att förskolan flyttar in i Alviksskolan och där blir fyra-sex avdelningar. I Måttsund kan det eventuellt vara möjligt att utöka kapaciteten för att ta emot fler barn om behov finns.

– Förslagen innebär att vi minskar lokalkostnader och kostnader för måltidsorganisation. Vi kan också minska investeringskostnaderna genom att planerade kostnader för renoveringar inte behöver genomföras, säger Annica Backman som är verksamhetschef för förskolan.

Sedan tidigare finns ett beslut om att Mandaskolan på Bergnäset ska bli förskola. Om några år hänvisas eleverna vid nuvarande Mandaskolan till den nya skolan på Bergnäset.

– Det öppnar upp för fler förskoleplatser också för familjer i sörbyarna säger Annica Backman.

FAKTA

  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska besluta om effektiviseringar som ger 33 miljoner kronor i sänkta kostnader för 2020.
  • BUN kommer att få ta ställning till ett färdigt förslag på sitt nästa sammanträde i september.
  • Därför måste Luleå kommun effektiviseralänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

20 juni 2019

Logotyp