Fullmäktiges novembermöte i korthet

Gruppledarnas arvode höjs och det gör också avgiften för hembesök inom kommunens hälso- och sjukvård. Det beslutade kommunfullmäktige vid dagens rekordkorta sammanträde. Dessutom behandlades ett antal motioner samt en interpellation om samarbetet mellan Luleå och Boden.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 22 november hade fullmäktige totalt 18 ärenden på dagordningen. Det rekordkorta sammanträdet var över efter drygt två timmar.

Under kommande valår kommer ersättningen för kommunens 11 gruppledare att öka från dagens 6 990 kronor i månaden till 20 970 kronor i månaden Syftet är att förbättra gruppledarnas förutsättningar att jobba politiskt under valåret. Ersättningen baseras på en riksdagsledamots arvode.

Höjda arvoden för gruppledare

Nästa år är ett valår. För att förbättra gruppledarnas förutsättningar att jobba politiskt under valåret beslutade kommunfullmäktige att gruppledarnas arvode ska höjas. Ersättningen höjs från dagens 10 procent av en riksdagsledamots arvode, vilket motsvarar 6 990 kronor i månaden, till 30 procent, 20 970 kronor per månad. Det är en kostnadsökning på drygt 1,1 miljoner kronor som ska finansieras med minskat resultat för 2022. Det höjda arvodet gäller under perioden februari till och med oktober 2022. 

Samtliga gruppledare hade anmält jäv och deltog inte vid beslutet.

Förändrade avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Från och med 1 januari 2022 gäller ändrade avgifter inom kommunens hälso- och sjukvård. Kommunfullmäktige beslutade idag att godkänna socialnämndens förslag som bland annat innebär att avgiften för hembesök höjs från 250 kr till 300 kr och därmed hamnar på samma nivå som regionen för besök hos sjuksköterska eller annan personal. Avgiften för medicinsk fotvård tas bort och avgiften för inkontinenshjälpmedel höjs från 170 kr till 300 kr.

Politiska motioner

Motion (V) angående klimatsäkring av politiska beslut inom kommunen. Vänsterpartiet har lämnat in en motion som föreslår att politiska beslut inom kommunen ska klimatsäkras. Syftet är att genom att redovisa klimateffekten av politiska beslut, där det är relevant, få en bättre överblick över konsekvenserna över de beslut som tas samt underlätta prioritering

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen. I den beslutsmall som används idag ska det anges hur beslut påverkar kommunens fyra utvecklingsområdena varav ett område är minskad klimatpåverkan. I och med detta arbete klimatsäkras beslut till viss del idag. Metoden har använts sedan 2019 och ska utvärderas under 2022 för att få kunskap om på vilket sätt det har bidragit till att minska kommunens klimatpåverkan.

Motion (C) om att stadsbyggnadsförvaltningens parksektion ska digitalisera sin skötselplan. Kommunfullmäktige biföll motionen. Det är ett arbete som redan pågår inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Motion (LpO) om att byta namn på stadsbyggnadsnämnden till kommunbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Fullmäktige beslutade att följande motioner ska vidare för beredning:

  • Motion (KD) om att synliggöra den demokratiska processen
  • Motion (politiskt oberoende) om att införa information/frågestund med kommunalrådet
  • Motion (politiskt oberoende) om att införa ett resultatbaserat kommunfullmäktige i Luleå kommun
  • Motion (politiskt oberoende) om gästparkering vid entrén till stadsbyggnadsförvaltningen

Interpellation

Ingrid Vesterlund (politiskt oberoende) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S) om vad som händer med Luleå kommuns samarbete mellan Boden och Luleå kommun angående H2 Green Steel.

En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller till en nämndsordförande. Den leder inte till något beslut i fullmäktige.

Carina Sammeli svarar bland annat att företrädare för Luleå kommun och Bodens kommun träffas varje vecka, såväl på politisk nivå som på tjänstepersonsnivå. De båda kommunerna samverkar inom områdena kompetensförsörjning, leva och bo, infrastruktur och näringsliv och deltar också gemensamt i det samverkansarbete som drivs av den nationella samordnaren för etableringar i norra Västerbotten och Norrbotten, Peter Larsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Logotyp