Gator, vägar och parker rustas

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 5 juni nio ärenden. Däribland projektbudget på 27,5 miljoner kronor för gatu- och parkarbeten samt namnsättning av bland annat promenadstråket vid Kuststad.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner projektbudget för gatu- och parkarbeten på 27 650 000 kronor samt beviljar igångsättningstillstånd.

Större projekt är bland annat upprustning av gator och vägar till en kostnad av ca 11 miljoner kronor. Till exempel ska ny beläggning läggas på Övägen, Parkvägen samt Storgatan - Smedjegatan.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska besluta om igångsättning av gatu- och parkarbeten, där ingår bland annat upprustning av gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelvägar rustas och byggs till en kostnad av ca fem miljoner kronor. Porsöns huvudcykelstråk, Kronbacksvägen, samt anslutningsvägar till Stadsöns huvudcykelstråk är några exempel.

Övriga projekt är bland annat belysning, nya trädplanteringar och parkbänkar samt renovering av bullerplank.

Svartholmskajen, Universitetsheden och Västra Strandparken

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om tre namnsättningar. Promenadstråket vid Kuststad får namnet Svartholmskajen. Fältet mellan Universitetsleden och Björkskataleden föreslås heta Universitetsheden. Västra Strandparken blir namnet på parken ned mot älven mellan Repslagargatan och Stationsgatan.

Text: Monika Aunes

Foto: Susanne Lindholm

29 maj 2019

Logotyp