Gräsklippning med omsorg

Parkdriften vid Luleå kommun har som mål att gynna den biologiska mångfalden. De olika grönytorna i kommunen, som parker och gräsmattor, tas om hand med tanke på att skapa miljöer där insekter trivs. Vissa ytor klipps endast två gånger under en säsong medan andra ytor klipps oftare, till exempel tillåts ofta klövern gå i blom innan den klipps ned.

För att hinna med att klippa alla vägslänter under en sommar börjar gräsklippningen direkt efter midsommar med start måndag 24 juni. Vägslänter med fridlysta växter klipps i mitten på augusti och vissa refuger centralt i stan klipps 2–3 gånger per år vilket innebär att gräset kommer att bli högt emellanåt.

Högvuxna parkytor börjar klippas efter midsommar. En del ytor som är avsatta för viss aktivitet, t ex fresbeegolfytan på Porsön, klipps fyra gånger per år. Klippningen sker i samråd med föreningar som nyttjar den.

Luleå kommuns arbete aktivt för biologisk mångfald med en hållbar grön stad.

Driften av Luleås parker och naturområden är uppdelat på två distrikt* - centrumdistriktet och ytterdistriktet. I skötseln och underhållet ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, utsmyckning och plantering av blommor, buskar och träd.

Skötseln är indelad i olika klasser där finpark är den klass som kräver mest skötsel. Hit hör bland annat Stadsparkenlänk till annan webbplats och Hermelinsparkenlänk till annan webbplats.

Gräsytor

Med mer än 350 hektar gräsytor i kommunen krävs en hel del maskiner och personalresurser för att hålla gräset i ordning. Därför är vår personalstyrka som störst under somrarna, förstärkt av duktiga säsongsarbetare. Större ytor klipps med stora motorgräsklippare där klippbredden kan vara över tre meter. Runt stolpar, i slänter och andra mer svårklippta ytor klipps det med grästrimmer. Gräsytor som är i riskmiljöer, exempelvis refuger eller gräsytor bredvid vägar, klipps med slaghack monterad på traktor eller med klipparm.

Olika ytor klipps olika ofta

Beroende på placering och typ, klipps gräsytorna olika ofta. Gräsmattor klipps ungefär en gång per vecka och högvuxna gräsytor 1-2 gånger per sommar, beroende på hur fort gräset växer. I våra parker och på de ytor där det vistats mycket människor eftersträvar vi att hålla gräsmattorna rena. Övriga ytor sköter vi som högvuxna gräsytor. Under de senaste åren har Luleå kommun minskat klippningsintervallen på ett flertal gräsytor för att omvandla dem till mer ängslika ytor. Detta delvis för att erbjuda en mångfald av upplevelser på våra offentliga platser men också för att gynna den biologiska mångfalden.

Vill du se hur gräsytan utanför dig sköts kan du se det på kommunens interaktiva karta under fliken Boende och Miljö.länk till annan webbplats Alla gräsytor i kommunen ägs inte av kommunen och i så fall är de inte med på karta.

Mångfald

På en ängsyta finns en stor variation av växter och djur. På en kvadratmeter äng kan så mycket som 50 olika arter av växter leva. Den stora variationen av växter gör att många pollinatörer som fjärilar humlor och bin trivs. Att lägga om skötseln av vissa gräsytor är ett sätt för Luleå kommun att hjälpa dessa viktiga insekter och bevara den biologiska mångfalden.

 • Driften av Luleås parker och naturområden är uppdelat på två distrikt
  - centrumdistriktet och ytterdistriktet.​

  Centrumdistriktet

  Ytterdistriktet

  • Bergviken
  • Bredviken
  • Centrumhalvön
  • Hertsön​
  • Kronan
  • Lerbäcken
  • Malmudden
  • Mjölkudden
  • Notviken
  • Skurholmen
  • Svartöstaden
  • Örnäset
  • Östermalm
  • Antnäs​
  • Bensbyn
  • Bergnäset
  • Björskatan
  • Ersnäs
  • Gammelstad
  • Niemisel
  • Porsön
  • Råneå
  • Stadsön​
  • Storheden
  • Sunderbyn
  • mfl. byar​

FAKTA

 • Mer information om kommunens natur-, park- och skogsskötsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finner du här.
 • Luleå kommun sköter om 350 hektar gräsytor.
 • Luleå kommun arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden.

Text: Eva Sundgren
Foto: Pixaby

05 juni 2019

Logotyp