Hertsöskolan och årsredovisning på fullmäktiges aprilmöte

Kommunfullmäktige beslutade på sitt aprilmöte om en investeringsbudget på 350 miljoner kronor för att bygga ny skola, bibliotek, fritidsgård och sporthall på Hertsön. Fullmäktige beslöt även godkänna årsredovisningen för 2021. Flera motioner stod också på dagordningen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 25 april behandlade fullmäktige totalt 27 ärenden, varav tre tilläggsärenden.

Beslutet om nybyggnation av Hertsöskolan var ett av ärendena som skapade mest debatt, främst på grund av att storleken på skolan ändrades när ärendet gick från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Pengar till ny skola på Hertsön

Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget på 250 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för att bygga en ny skola på Hertsön för årskurs 4­–9, med plats för 600 elever. Fullmäktige beslutade även om en investeringsbudget på 100 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för nybyggnation av bibliotek, fritidsgård samt sporthall.

Debatten i fullmäktige handlade om vikten av att respektera ett nämndbeslut, även när ärendet går vidare i beslutsprocessen. I barn- och utbildningsnämndens beslut framgick att skolan ska ha plats för 600 elever. I beslutsunderlaget till kommunstyrelsens arbetsutskott var siffran ändrad till 750 elever. Ledamöterna var överens om att följa barn- och utbildningsnämndens beslut.

Godkänd årsredovisning och revisionsberättelse för 2021

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Luleå kommuns årsredovisning för 2021. Årsredovisningen visar bland annat ett överskott på 368 miljoner kronor, att befolkningen ökade med 318 personer samt att investeringsnivån var 379 miljoner kronor.

Se filmen ”2021 på två minuter”.

Läs mer om årsredovisningen.

Fullmäktige behandlade även revisionsberättelsen. Under året har kommunrevisionen utöver den övergripande granskningen även gjort fördjupade granskningar inom nio områden, bland annat bolagsbildning, förutsättningar för likvärdig utbildning samt uppsiktsplikt.

Kommunrevisionen tillstyrkte att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnder samt enskilda ledamöter, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Satsning på fossilfria fordon

Stadsbyggnadsförvaltningen vill i snabbare takt införa fossilfria tjänstefordon i kommunen. En förutsättning för detta är att få till stånd en grundläggande laddinfrastruktur.

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja stadsbyggnadsnämnden 1,5 miljoner kronor per år under 2022 och 2023 från investeringsmedel avsatta för energieffektivisering. Pengarna ska användas för att bygga en laddinfrastruktur för kommunens tjänstefordon. Kommunfullmäktige beviljade även 350 000 kronor i utökat kommunbidrag för kommande driftskostnader.

Återremiss för nytt arbetssätt för medborgarförslag

Luleå kommun vill bli effektivare på att omhänderta medborgarförslag som kommer in via e-tjänsten Luleåförslaget. Idag beslutas alla e-förslag politiskt och det är kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som får utredningsuppdraget.

Förslaget till nytt arbetssätt är att en arbetsgrupp med representanter från kommunstaben, kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att besluta om vilka förslag som ska genomföras. För att kunna genomföra förslagen avsätts två miljoner kronor per år fram till 2024 samt ytterligare 500 000 kronor till årlig driftskostnad. E-förslag som är mer omfattande och kräver stora investeringar hanteras i samband med strategisk plan och budget.

Flera fullmäktigeledamöter tyckte att förslaget till nytt arbetssätt behöver förtydligas – vad ska beslutas på politikernivå och vad ska beslutas på tjänstemannanivå. Kommunfullmäktige beslutade därför om återremiss.

Beslut om motioner

 • Fullmäktige biföll delar av Liberalernas motion om att bevara det gamla rådhuset på Gültzauudden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över om det är möjligt att ge rådhuset status som ett av Norrbottens byggnadsminnen.

 • Fullmäktige biföll även en motion från Centerpartiet om att ta fram en infrastrukturplan för laddstationer för el- och laddhybridbilar vid kommunens arbetsplatser.

 • Fullmäktige avslog följande motioner:
  • Motion (C) om att söka medlemskap i WHO Global Network for Agefriendly Cities and Communities
  • Motion (SD) om ett kärnkraftsvänligt Norrbotten
  • Motion (-) om att införa en information/frågestund med kommunalrådet vid varje kommunfullmäktige
 • Nya motioner var också på dagordningen. Fullmäktige beslutade att dessa motioner ska gå till kommunstyrelsen för beredning:
  • Motion (MP) om klimatpott för föreningar
  • Motion (MP) om att ge våldsutsatta kvinnor förtur till lägenhet
  • Motion (MP) om bevarande av Luleå skärgård som naturreservat
  • Motion (RS) om höjd status och kvalitet inom äldreomsorgen

E-förslag på fullmäktige

När ett e-förslag på kommunens webbplats når 77 röster inom tre månader går det vidare till beredning. Fullmäktige beslutade att skicka följande e-förslag till stadsbyggnadsnämnden för utredning och beslut:

 • E-förslag om fler skräpkorgar i Rutvik (99 röster)

Ärendet om att avslå ett e-förslag om nollvision av utbrända barn med NPF i skolan drogs tillbaka. Kommunstyrelsen måste först behandla ärendet innan fullmäktige kan fatta beslut.

Bland övriga ärenden

Kommunfullmäktige beslutade bland annat:

 • att anta kommunalt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
 • om val av ledamöter till styrelsen för Luleå Business Region AB.

Även två interpellationer besvarades; en interpellation om Arcushallen samt en interpellation om en tidigare lämnad motion om mensskydd. När det gäller Arcushallen blev det en längre debatt om den försämrade möjligheten för arrangörer att boka evenemang som kräver att konstgräsmattan rullas upp. Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande Emmelie Nybom pågår en utredning om det i stället går att lägga ett golv ovanpå konstgräsmattan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Susanne Lundblom

Logotyp