Kommunen och polisen enade för ökad trygghet

Den senaste trygghetsmätningen visar att Luleå är tryggare än de flesta kommuner, men att varje bostadsområde har utmaningar. Den nya samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen innebär ett utvecklat arbete för att öka tryggheten och förebygga brott.

Samverkansöverenskommelsen undertecknades av kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (S) och lokalpolisområdeschef Petra Hinterthaner på onsdagen. Den gäller fyra år och beskriver hur samarbetet ska läggas upp.

Samverkansöverenskommelsen undertecknades av Petra Hinterthaner, lokalpolisområdeschef och Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

– När det gäller trygghet hänger allt ihop. Har vi en jämlik skola och känner att det är tryggt att vistas i ett område så tycker man att Luleå är en trygg kommun. En av de största trygghetsfaktorerna i livet är att klara sin skolgång. Då får du bra chanser i livet oavsett om du har det trassligt hemma, tack vare de möjligheter du får. Att däremot misslyckas i skolan är en av de största riskerna när det kommer till att hamna i kriminalitet. Så det handlar inte om att göra en enskild insats och sen är tryggheten ordnad. Men kommunen ska göra lägesbilder tillsammans med invånarna, så de är med och pekar ut vad som funkar bra och inte funkar i bostadsområdena där de rör sig. Jag har varit med på en trygghetsvandring på Porsön till exempel och det var väldigt givande. Det känns också spännande att kunna göra trygghetsundersökningar digitalt, så att fler kan vara med, säger Fredrik Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Luleå-Boden och Luleå kommun skapar goda förutsättningar för att utveckla vårt samarbete inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och i förlängningen även med civilsamhället och näringslivet. Vi vill uppnå långsiktiga effekter och vi kommer att följa utveckling noga. Det ska göra skillnad för invånarna i Luleå kommun. Tillsammans leder vi det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet framåt i kommunen, säger Petra Hinterthaner, lokalpolisområdeschef.

Tre fokusområden

De tre fokusområdena under kommande år är trygghet, ungdomar och ANDT-S, vilket står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spelproblematik. För samtliga områden ska arbetet starta med en samlad lägesbild och orsaksanalys. Grunden är ett kunskapsbaserat arbetssätt med metoden Effektiv samordning för trygghet. Det ska leda till konkreta åtgärder och aktiviteter.

– Genom att arbeta med lägesbilder och årliga verksamhetsplaner skriver vi inte fast oss på förhand i särskilda problemområden att arbeta med under de år överenskommelsen gäller. Vi ser istället till att regelbundet analysera de problem vi har och gör det möjligt att anpassa insatserna mot de problem med störst behov av åtgärder för att få bäst effekt vad gäller att skapa trygghet och att förebygga brott, säger Stefan Ström, kommunpolis.

Lägesbild uppdateras årligen

Med utgångspunkt i statistik, undersökningar och ett löpande arbete med information om vad som händer runt om i kommunen skapas de aktuella lägesbilderna. I dem går att utläsa vilka problem som finns och vad kommunen och polisen bör prioritera i sin samverkan. Lägesbilderna kommer att uppdateras årligen och utifrån det tas en årlig verksamhetsplan fram.

Utöver det ger det löpande arbetet med information goda förutsättningar att intensifiera arbetet när särskilda insatser behöver riktas mot ett specifikt problem som uppstått. Det blir möjligt att anpassa insatserna mot de problem som har störst behov av åtgärder för att få bäst effekt.

Insatser där de behövs

– För att göra det mer konkret skulle ett scenario kunna vara att om vi ser ett växande problem med narkotika bland unga så fångar vi upp detta genom lägesbildsarbetet och prioriterar insatser för att komma till rätta med detta i den årliga verksamhetsplanen. Detsamma gäller för annan brottslighet och andra otrygghetsfaktorer såsom exempelvis skadegörelse och klotter, våld i nära relationer, våld i offentlig miljö och så vidare, säger Andreas Jönsson, demokratistrateg på Luleå kommun.

Åtgärderna kan bestå i allt från sanering av klotter till informationsinsatser rörande narkotika, allt med utgångspunkt i lägesbilder och analys av vilka åtgärder som bedöms vara mest effektiva. Gällande ungdomar handlar det om att ta hand om uppkomna problem, men även ett långsiktigt förebyggande arbete. Det kommer att ske samverkan med insatsgrupper som riktar sig till ungdomar som vill ta sig ur den kriminalitet de hamnat i.

– En central del i detta är just analysen. På så sätt är ambitionen att vi ska komma så nära orsaken som möjligt för att på bästa sätt kunna sätta in rätt förebyggande åtgärder, fortsätter Andreas Jönsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

Logotyp