Kommunfullmäktige i korthet

En miljon extra till Luleå Business Region för ett projekt kopplat till den gröna omställningen, ny styrelse för Lunet AB samt motion om skoterleder. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige i Luleå behandlade vid mötet den 26 september.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor som rör Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 26 september behandlade fullmäktige totalt 14 ärenden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlades totalt 14 ärenden.

En miljon extra till insatser för att bygga hållbara samhällen

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja en miljon kronor extra till Luleå Business Region för insatser kopplade till projektet The North Sweden Green Deal. Ett projekt som ska bidra till att bygga hållbara samhällen i samband med den gröna omställningen.

Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna Luleå, Skellefteå, Boden, Piteå, och Gällivare med fokus på att stärka regionernas och kommunernas kapacitet, vilket i sin tur ska stärka näringslivets förutsättningar. Utmaningarna för kommunerna handlar om etablering av den nya industrin där kommunerna ska kunna planera, handlägga och hantera det näringslivet/den nya industrin efterfrågar.

Projektet The North Sweden Green Deal består av fyra delprojekt: attraktion, kompetens, energi samt fysisk planering. Detta beslut avser delprojektet fysisk planering. Projektets totala budget är 112,5 miljoner kronor och finansieras med 50 procent från Regionalfonden för Övre Norrland och 50 procent från Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Skellefteå kommun.

Ny styrelse för Lunet AB

I augusti 2022 beslutade kommunfullmäktige att Luleå Energi AB ska ta över hela ägandeskapet för Lunet AB. Tidigare har Lulebo AB ägt halva bolaget. Med anledning av ändringen behöver en ny styrelse utses samt bolagsordningen revideras.

Fullmäktige godkände förslag till revidering av bolalagsordningen samt ny styrelse fram till och med ordinarie årsstämma efter 2022 års val till kommunfullmäktige.

Den nya styrelsen för Lunet AB består av följande ledamöter: Madelene Rydehäll (S), Omar Jakobsson (S), Peter Bergström (M), Andreas Skarvö (M), Dan Ankarholm (Sjvp), Kjell Eriksson (C), Thomas Olofsson (L). Ordförande i Lunet Jens Lundqvist (S) sitter kvar i styrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade även att utse Gunnar Eikeland som icke politiskt styrelseledamot i styrelsen.

Avslag till motion om stöd till odlingsverksamhet

(MP) har lämnat in en motion om kommunalt stöd till odlingsverksamhet. Motionären beskriver att det inom Luleå kommun finns en vilja att hitta former för grönsaksodling för kommunens behov och att det under 2021 har genomförts ett försök kring kommunal odling med produktion för eget bruk. Motionären föreslår att verksamheten med odling av livsmedel får stöd och resurser för att kunna genomföras i större skala.

Fullmäktige beslutade att avslå motionen. (MP) yrkade återremiss.

Delvis bifall till motion om skoterledsnätet

(L) har lämnat in en motion om att ta ett helhetsgrepp över skoterledsnätet i Luleå kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att delvis bifalla motionen – ja till att ta fram förslag på inofficiella anslutningsleder som kan bli officiella där det är lämpligt, och ja till att ta fram förslag på hur man kan tillåta skotrar att färdas på gator till anslutningsleder på försök i ett första steg.

Däremot beslutade fullmäktige att avslå förslaget om att se över lednätet så man kan binda ihop kommunens olika geografiska områden på ett sätt som ökar tillgängligheten och minskar påverkan på miljön.

Ja till att utreda investering av golv till Arcushallen

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen från (L) om att utreda investering av golv till Arcushallen. Motionären vill värna idrottsverksamheten och Arcushallen som en evenemangslokal genom att utreda om det går att köpa in ett golv som kan läggas över gräsplanen vid uthyrning.

Ja till motion om cirkulärt byggande

(RS) har lämnat in en motion om handlingsplan för cirkulärt byggande. Motionärerna skriver att Luleå växer vilket kommer att innebära ökat behov av nybyggnation och renovering av befintliga fastigheter. Samtidigt behöver samhället, enligt motionärerna, ställas om från linjär till cirkulär ekonomi i syfte att minska mängden nyproducerat material.

Mot bakgrund av detta och med hänvisning till bland annat Luleå kommuns mål och Agenda 2030 anser motionärerna att Luleå kommun ska ta fram en handlingsplan för cirkulärt byggande.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Val av ledamöter

Nina Berggård (V) har avsagt sig platsen som ledamot i kommunstyrelsen från 2022-09-30. Kommunfullmäktige beslutar att välja Mathias Karvonen (V) till ny ledamot i kommunstyrelsen från och med 2022-10-01 till och med 2022-12-31.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anne Wångblad (KD) till ledamot i socialnämnden till och med 2022-12-31. Hon ersätter Eva Johansson (KD) som avsagt sig uppdraget.

Svar på snabbinterpellation

Carina Sammeli (S) besvarade interpellationen från Leslie Bailey (SD) angående avgångsersättning för politiker.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Monika Aunes

Logotyp