Nu är vattentornet redo att säljas

Det som en gång var ett vattentorn på Bergnäset blir mest troligt nya kontors- och konferenslokaler. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att vattentornet säljs till Dagertun Parente AB för en miljon kronor. Företaget har tidigare ansökt om att få köpa byggnaden och efter att en ny detaljplan tagits fram är en försäljning nu möjlig. Ärendet behandlas på stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 2 december som även ska ta ställning till nytt verksamhetsområde på Ektjärn.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder den 2 december och behandlar totalt 11 ärenden. Bland övriga ärenden: stadsbyggnadsnämndens driftbudget, Origoparken i Kronandalen och nya trafikräknare för att mäta trafiken på gång- och cykelvägar.

Efter att en ny detaljplan tagits fram är vattentornet på Bergnäset nu redo för försäljning. Kommunen föreslår att Dagertun Parente AB får köpa byggnaden för en miljon kronor.

Vattentornet blir kontors- och konferenslokaler

Stadsbyggnadsnämnden godkände förvaltningens förslag att att Vattentornet med tillhörande markområde på Bergnäset säljs till Dagertun Parente AB för en miljon kronor. Stadsbyggnadsnämnden rekommendera kommunstyrelsen att markanvisningen erbjuds till Dagertun Parente AB.

Vattentornet på Bergnäset är sedan ett antal år inte längre i bruk. Dagertun Support & Consulting lämnade i oktober 2017 in en förfrågan om att köpa vattentornet för att bygga om det till kontors- och konferenslokaler. Kommunen ställde sig positiv till förslaget men för att möjliggöra detta krävdes en ny detaljplan.

I december 2018 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag och den färdiga detaljplanen vann laga kraft i maj 2021. Den nya planen innebär att vattentornet kan byggas om till kontor- och konferensverksamhet samtidigt som den säkerställer byggnadens kulturhistoriska värde.

Ektjärns verksamhetsområde

Det finns en stor efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter i Luleå, framförallt på Storheden. För att möta upp efterfrågan har ett obebyggt område på Ektjärn i Gammelstad planlagts för verksamheter. Den nya detaljplanen innebär att Storhedens verksamhetsområde kan utökas i anslutning till Ektjärnsvägen och befintligt industrispår.

Arbetsutskottet godkänfr projektbudget på drygt 5,3 miljoner kronor samt beviljafr igångsättning. I projektet ingår bland annat extern projektledning, sanering av förorenade massor, flytt av VA-ledningar, ny infartsväg samt dagvattenlösningar.

Origoparken i Kronandalen

Arbetsutskottet godkände projektbudget på 52,7 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för Origoparken i Kronandalen. Arbetena omfattar anläggandet av parkytor till en bedömd kostnad på 15,5 miljoner kronor, planteringar 10 miljoner, dagvattenanläggning (damm) 4,6 miljoner och VA-utbyggnad 3,9 miljoner. Övriga kostnader avser bland annat kommunala kostnader samt konstnärlig gestaltning.

Boverket har sedan tidigare beviljat ett bidrag till Origoparken på drygt fyra miljoner kronor. Halva är redan utbetald och den andra halvan betalas ut efter färdigställande. Det under förutsättning att parken färdigställs hösten 2022.

Ja till inköp av nya trafikräknare

Stadsbyggnadsförvaltningen vill köpa in nya trafikräknare för att bättre kunna mäta trafiken på kommunens gång- och cykelvägar. Projektet är en del i arbetet med att öka det hållbara resandet och få fler att cykla.

Idag räknas trafiken manuellt vid alla infarter till centrum under en vecka på våren och en vecka på hösten. De nya trafikräknarna ska göra det möjligt att räkna gång- och cykeltrafiken vid alla fem infarter till centrum under hela året. Syftet är att få underlag för att bättre kunna följa gång- och cykeltrafikens utveckling och kunna se effekter av olika åtgärder.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkände projektbudget på en miljon kronor samt beviljade igångsättningstillstånd

Gammal gatubelysning byts ut

Gatubelysningen i Luleå är till åren och i behov av upprustning. Kommunens mål är att all gatubelysning ska vara LED år 2025, idag är ca 70 procent LED. För att nå målet behöver cirka 2 000 armaturer per år bytas ut.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar därför att under nästa år byta ut 2 300 armaturer, 5 belysningsstyrskåp, 100 stolpar och 2 500 meter ledning. Arbetsutskottet godkände projektbudget på nio miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd.

Stadsbyggnadsnämndens driftbudget

Stadsbyggnadsnämnden godkände driftbudget för 2022 samt reviderad investerings- och exploateringsbudget för år 2022–2024.

Den totala investeringsbudgeten för stadsbyggnadsnämnden är drygt 603 miljoner kronor, fördelat enligt följande:

  • VA: 287,8 miljoner
  • Reinvesteringar av fastigheter: 100 miljoner
  • Reinvesteringar av gator, vägar och gång- och cykelvägar: 60 miljoner till
  • Hertsö badhus: totalt uppgår investeringen till 140 mkr fördelat på 3 år. 5 miljoner 2021, 50 miljoner 2022 och 85 miljoner 2023.
  • Nyinvesteringar. 44, 9 miljoner, varav 15 miljoner kronor avsätts för upprustning av Porsö centrum.
  • Exploatering bostadsområden och arbetsplatsområden: 44,4 miljoner
  • Reinvesteringar park, belysning mm: 16,1 miljoner

Investerings- och verksamhetsplan för vatten och avlopp 2022

Stadsbyggnadsnämnden föreslås fastställa investerings- och verksamhetsplan för vatten och avlopp för 2022 samt bevilja igångsättningstillstånd för investeringar på nästan 261 miljoner kronor.

Bland övriga ärenden

  • Nämnden godkände förslag till riktlinjer och taxa för upplåtelse av offentlig plats
  • Beslut om parkeringszonindelning och parkeringstaxa samt lokala trafikföreskrifter Kronandalen

Se alla ärenden under Kallelser/Stadsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Uppdaterad 20 december 2021

Logotyp