Nya planer för området Trekanten

Området Trekanten i centrala Luleå kan utvecklas och planeras om, bland annat genom att skapa en mötesplats, en scen och ett salutorg vid Strand-parkeringen. Det är några av förslagen som lyfts fram i kommunens förstudie.

Den 11 januari återupptog kommunstyrelsens arbetsutskott sina sammanträden. Sammanlagt sex ärenden behandlades. Bland annat den aktuella förstudien om Trekanten i centrala Luleå.

Nya lösningar på gång för Trekanten i Luleå. Luleå Energi har tagit fram visionsskisser för hur området vid Norra hamn skulle kunna se ut. Enligt förslaget placeras den nya födelningsstationen här - samtidigt skapas en ny mötesplats för Luleåborna.

Bakgrund i korthet

Fördelningsstationen Strutsen i centrala Luleå har många år på nacken och behöver bytas ut. Den behöver också byta plats. En tänkbar placering är på den så kallade Trekanten-parkeringen i Norra hamn. Syftet med den nya stationen är att långsiktigt säkra elförsörjningen för Luleå centrum.

Det har funnits lite olika idéer om hur det aktuella området Trekanten ska utvecklas genom åren. Nu har kommunen tagit fram en förstudie. Den visar bland annat på möjligheterna att förlägga Luleå Energis fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats i centrum. Arbetet med förstudien har skett i nära samarbete med ett flertal aktörer, bland annat Luleå Energi.

Ny mötesplats i centrum

Förstudien visar att Trekanten har goda möjligheter till att kunna bli en torgplats för aktiviteter året om. Där skulle även kunna finnas ett salutorg och en scen. För att få till detta krävs en förändrad trafiksituation. En tänkbar lösning är att Namnlösa gatan avvecklas och trafiken istället leds via Skeppsbrogatan och Smedjegatan. Då krävs även att befintliga parkeringsplatser omlokaliseras, till exempel i ett underjordiskt parkeringsgarage på samma plats.

Kommunstyrelses arbetsutskott har den 11 januari tagit emot och godkänt förstudien.

– Förstudien pekar på att det både går att förverkliga Luleå Energis behov på en ny fördelningsstation för att försörja centrum med el och att skapa Trekanten till en mötesplats för Luleborna. Det här känns spännande och vi ser fram emot nästa steg, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Projektet Malmporten i Luleå hamn

Luleå hamn är strategiskt viktig, inte bara för kommunen och regionen, utan även som ett nationellt och europeiskt transportnav. Syftet med projektet Malmporten är att säkra att Luleå har en bra hamn för sjöfart även i framtiden.

För att motsvara de behov som den moderna sjöfarten har när det gäller hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet behövs ett antal insatser göras under de kommande åren. Bland de åtgärder som krävs ingår bland annat muddring av farleder, men även Luleå kommuns åtaganden kring själva hamnanläggningen och hamnområdet.

Bedömningen är att projekt Malmporten är en förutsättning för att bibehålla Luleå hamns roll som transportnav. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom förslaget.

Ärendet om Malmporten går upp till kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2021.

Dagens arbetsutskott

Den 11 januari behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott sammanlagt sex ärenden. Utöver de två redan nämnda:

  • Godkännande medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021 – 2023: totalt 600 000 kr
  • Godkännande av överlåtelse- och genomförandeavtal avseende fastigheten Luleå Bindningen 1 (Kronandalen)
  • Godkännande utökning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten: med Bodens kommun som ny förbundsmedlem
  • Avslag för motion (C) angående bygglov vid uppsättning av byggbaracker

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun, skiss Luleå Energi

uppdaterat 11 januari 2021

Logotyp