Ny padelhall på gång till Porsön

Porsön kan få en ny padelhall i nära anslutning till den befintliga sporthallen. Det är bolaget Polargruppen i Norr AB som ansökt om en markanvisning på kommunens mark. Ärendet gick upp till kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 april.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Vid dagens sammanträde i Luleå behandlade utskottet sex ärenden. Bland annat markanvisning för Polargruppen i Norr AB, ny biblioteksplan samt en motion från (C) gällande en plan för Luleås utomhusgym.

Ännu en padelhall kan bli aktuell i Luleå. En markanvisning gällande ny padelhall på Porsön hanteras just nu av Luleås politiker.

Markanvisning till Polargruppen i Norr AB

Polargruppen i Norr AB är ett nystartat bolag med säte i Luleå och har en inriktning mot idrotts- och eventändamål inom fastighetsbranschen. Bolaget har varit i kontakt med kommunen och presenterat sin idé om en padelhall på Porsön. Med satsningen vill de bidra till sysselsättningen för ungdomar på Porsön. En etablering av en padelhall bedöms även öka campusområdets attraktionskraft.

Luleå tekniska universitet har vid samråd inte haft något att erinra mot etableringen av padelhallen. Kommunstaben föreslår i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att Polargruppen i Norr AB erhåller markanvisning. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget vid dagens sammanträde. Nu ska frågan vidare till kommunstyrelsen för politiskt beslut.

Motion (C) om framtagande av plan för utomhusgym

(C) har lämnat in en motion om plan för utomhusgym och hänvisar till att det har kommit in en stor mängd e-förslag om utomhusgym i olika delar av Luleå. Motionärerna föreslår även att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med stadsbyggnadsnämnden tar fram en plan för utomhusgym i Luleå kommun.

Båda dessa förvaltningar har tittat på frågan och bedömer att intresset för fler utegym i kommunen är stort och att frågan om lämpliga platser behöver utredas vidare. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Arbetsutskottet ställde sig i dag bakom förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för politiskt beslut.

Framtidens bibliotek

Kommunen ska revidera sin biblioteksplan, som ska gälla för 2021-2025. Under arbetet med planen har bland annat barn fått beskriva sitt drömbibliotek men även vuxna medborgare har haft chans att lämna kommentarer.

I planen bestäms att biblioteken exempelvis ska arbeta för att ha bemannade och obemannade öppettider på meröppna bibliotek och bokbussturer som är anpassade efter medborgarnas behov, samt jobba för att fler vuxna blir delaktiga i barns språk och läsutveckling. Biblioteken ska även utveckla sina fysiska och digitala lärmiljöer.

Den nya biblioteksplanen ska ersätta den tidigare versionen som gällde mellan 2016 och 2020. Utskottet har godkänt förslaget. Nu ska ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun, Shutterstock

Logotyp