Nystart för miljöprojektet Karlshäll

I sommar börjar reningen av bottensediment vid Karlshäll. Sedan 2011 har det pågått förberedelser inför sanering av gamla kvicksilverföroreningar runt den gamla slipmassefabriken i Notviken. – Äntligen sätter vi spaden i backen och börjar med jobbet ute på plats, säger Marianne Kallin, avdelningschef för investering vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Luleå kommun driver miljöprojektet Karlshäll i samarbete med länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att förbereda och genomföra efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Projektet arbetar initialt ute på vattnet men kommer också att använda en del av markområdet och kajen vid Tyskmagasinen för tillfällig lagring av massor, för täckning och för lastning och lossning av sediment, stockar och utrustning. Även upptaget och rengjort timmer kan tillfälligt komma att lagras där.

Hantering av massorna

Luleå kommun kommer att ta hand om kvicksilverföreningar som finns i området runt den gamla slipmassefabriken i Notviken och förhindra att de sprids. Inom ramen för saneringsprojektet planerar vi därför att muddra och avvattna de förorenade sedimenten för att sedan lägga upp och förvara dem på land.

Under säsongen 2019 gjordes togs flera prover av bottensedimenten i vattenområdet vid den gamla sågen vid Karlshäll. Men ända sedan 2011 har förberedelserna inför sanering av kvicksilverföroreningar pågått.

Bakgrund till åtgärderna

Karlshäll ligger cirka 5 km väster om centrala Luleå, invid Notviken i Luleälven. Under åren 1912—1962 bedrevs där tillverkning av slipmassa. Under en tioårsperiod användes kvicksilver i processen för att för­hindra mögelskador i massabalarna. Orenat processvatten släpptes ut i Notviken. Kvicksilverförorenat sediment samlades på delar av vikens botten, i ett område vid Notvikens södra strand.

Verksamheten i Karlshäll omfattade framställning av mekanisk pappersmassa ur granved. Slipmassan levererades vidare i huvudsak till engelska pappersbruk. Timmer flottades till Notviken via Luleälven och togs upp i anslutning till magasinen (de s.k. Tyskmagasinen).

Bidrag av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till saneringsarbetet. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

FAKTA

  • För att förhindra spridning av de förorenade sediment som rörs upp från havsbotten, kommer siltskärmar att användas under arbetet.
  • Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till sanering av Karlshäll.
  • Arbetet med saneringen genomförs i samverkan mellan Luleå kommun, Golder Associates AB, PEAB, Länsstyrelsen, Swerock och A-Metodik.
  • Läs mer om Miljöprojekt Karlshäll på projektets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Karta: Luleå kommun

Logotyp