Nytt förslag för Kvarteret Bävern

Byggprojektet Kvarteret Bävern 1 är en av de viktigaste pusselbitarna i den pågående centrumutvecklingen i Luleå. Nu finns ett nytt förslag som rör det fortsatta arbetet med den eftertraktade centrumtomten. Luleås politiker ska ta ställning till förslaget inom kort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2 gånger varje månad. Utskottet behandlade totalt 26 ärenden vid dagens sammanträde den 22 november. De tog bland annat ställning till ett förslag som rör utvecklingen av Kvarteret Bävern, gamla brandstationstomten, i centrala Luleå. Enligt förslaget förordar kommunstaben, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, en arkitekttävling.

Nu finns en ny plan för Kvarteret Bävern 1 - en av de mest attraktiva tomterna i centrala Luleå. Det aktuella området angränsar till Kulturens hus och till Luleå Energi Arena samt Trekantsparkeringen i Norra hamn. Det aktuella planområdet är rödmarkerat på bilden.

Nytt förslag gällande Kvarteret Bävern 1

Markanvisningen och projektet för kvarteret Bävern är en av de viktigaste pusselbitarna i den pågående centrumutvecklingen av Luleå. Kommunstyrelsen ska inom kort fatta beslut om ett förslag som rör det fortsatta arbetet med del av fastigheten Bävern 1 och del av Innerstaden 2:1.

Bakgrund i korthet: Kommunstyrelsen fattade i september 2020 beslut om att ge möjlighet till fyra byggaktörer - Galären, Lerstenen, Riksbyggen och HSB - att förhandla med kommunen om en markanvisning till den aktuella tomten. En avsiktsförklaring* har därefter upprättats mellan parterna. Avsiktsförklaringen med de fyra byggaktörerna syftade till att ange formerna för ett gemensamt projekt, där parterna gemensamt och i samverkan skulle utreda och utveckla området.

Luleå kommun har tydliga riktlinjer kring hur processen med markanvisningar ska hanteras. Kommunen anser i detta fall att samverkansprojektet inte har uppfyllts. Enskilda markanvisningsavtal har därför inte kunnat tecknats. Ett av villkoren i detta fall är att om markanvisningsavtal inte träffats med enskild byggaktör senast den sista december 2021, så upphör avsiktsförklaringen att gälla i sin helhet. I det fortsatta arbetet kring kvarteret Bävern förordar kommunstaben, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, en arkitekttävling. Vid ett så kallat tävlingsförfarande kräver kommunen ett mer omfattande och detaljrikt förslag. Här ges möjligheten till att flera olika förslag kan jämföras.

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. Frågan om Kvarteret Bävern 1 går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut. Carina Sammeli är kommunstyrelsens ordförande:

– Kvarteret Bävern är en attraktiv tomt, där det finns ett stort intresse både från allmänheten, som bryr sig om vad som ska finnas där, och från aktörer som vill bygga där. Då samverkansprojektet inte hunnit i mål, så känner vi nu att det är läge att gå ut på en arkitekttävling för området och skapa en bred och transparent process kring tomten.

Läs mer: Framtiden för byggandet i Luleå

Förlängning av markanvisning i Kronandalen

Kronandalen är ett av Luleå kommuns pågående stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 2 000 bostäder som ska byggas ut över tid. Kommunstyrelsen fattade i september 2020 beslut om markanvisning av kvarteren Filten och Bivacken inom Kronandalen till Boet Bostad Utveckling AB. Bolaget vill bygga bostadshus med 190 lägenheter i blandade storlekar i hyresrättsform.

Innan kommunen överlåter marken ska bolaget erhållit bygglov. För att bygglov ska erhållas krävs att bolaget redovisar hur de ska lösa parkeringsbehovet. Parkering är tänkt att ske i ett parkeringshus på kvarteret Ullstrumpan. Eftersom Ullstrumpan ännu inte är markanvisat har Boet Bostad inte kunnat redovisa detta och har därför avvaktat med att ansöka om bygglov. Härav motiveras en förlängning av markanvisningen.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget. Förlängningen av denna markanvisning ska gälla till och med 2022-12-31.

– Vi ser ett fortsatt stort intresse för byggande på Kronan. Dessa tomter är på gång att byggas, men behöver invänta att parkeringshus på Ullstrumpan markanvisas innan de går vidare, säger Carina Sammeli.

Ansökan om värdskapsbidrag för journalistkonferensen Gräv

Den 19–22 maj 2022 vill föreningen Grävande Journalister genomföra Sveriges största journalistkonferens, Gräv, i Luleå. Föreningen planerar för ett deltagande på över 500 personer och de ansöker därför om värdskapsbidrag från Luleå kommun.

Föreningen Grävande Journalisters årliga grävseminarium är en av de största träffarna för svenska journalister. I den här konferensen deltar landets främsta granskande journalister vid bland annat Uppdrag granskning och Kalla fakta. Seminariet kommer även att sändas digitalt. Kommunstaben anser att en konferens av den här storleken kommer att gynna besöksnäringen, främst hotell och restaurang och att det sätter Luleå på kartan. Arbetsutskottet har beviljat ett värdskapsbidrag från kommunen med 100 tusen kronor.

– Det är kul att Luleå fortsatt är en attraktiv konferensstad. Nu ser vi fram emot att få visa upp vår stad för journalister från hela landet.

Motion (C) om digitala välkomstskyltar till Luleås infarter

(C) har lämnat in en motion om kommunens välkomstskyltar, som finns på ett flertal ställen i Luleå. Motionärerna vill att infarterna till Luleå kommun ska visa på en attraktiv stad och hälsa besökare välkomna, och menar att dagens skyltning inte är tillräckligt bra. Moderna digitala infartsskyltar skulle vara ett sätt att lyfta kommunens budskap och därmed stärka varumärket.

Priset för att ersätta befintliga skyltar till digitala skyltar beräknas till 1,25 miljoner kronor. Därtill följande engångskostnader: elinstallation, tillståndsavgift för att spärra av körfält vid montering samt avgift för bygglov. Investeringen ska finansieras via kommunstabens investeringsplan. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget, som innebär att kommunstaben får i uppdrag att gå vidare med digitalisering av kommunens infartsskyltar.

– Digitalisering ger nya möjligheter, och detta är en sådan. Det känns självklart att vi ska ha det vid våra infarter till Luleå, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden:

  • Presentation av årets sista ekonomiska månadsrapport (per sista oktober 2021)
  • Förslag att godkänna Förlängning av avsiktsförklaring angående utveckling av Svartön
  • Förslag att anta ny avfallstaxa för Luleå kommun som ska gälla från 2022-01-01

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 22 november 2021

Logotyp