Ökade kostnader för nya Hertsö badhus

På grund av ökade material- och transportkostnader för det nya badhuset på Hertsön behöver kommunen fatta beslut om en utökad investeringsram för att projektet ska kunna gå vidare. Det handlar om ett tillskott på 45 miljoner kronor, vilket ger en investerings­budget för badhuset på totalt 185 miljoner kronor. Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott är att kommunfullmäktige godkänner en ökad budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder två gånger varje månad. På sammanträdet den 25 april fanns ytterligare fem ärenden på dagordningen, bland annat kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsen och en handlingsplan för stärkt klimatarbete.

I Hertsöns nya badhus är det planerat för en liten barnbassäng, en motionsbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbar botten.

Utökad investeringsram för nya Hertsö badhus

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om 140 miljoner kronor i investeringsmedel för ett nytt badhus på Hertsön. Därefter har stadsbyggnadsnämnden beslutat om ny detaljplan och placering av badhuset.

I dialog tillsammans med den upphandlade entreprenören NCC har det nu visat sig att den tidigare beslutade investeringsbudgeten inte är tillräcklig. Det beror på att både material- och transport­kostnader har ökat sedan 2018, framför allt under det senaste året. Om inte investeringsramen utökas måste projektet avbrytas.

Arbetsutskottet föreslog att investeringsbudgeten för det nya badhuset på Hertsön utökas med 45 miljoner till totalt 185 miljoner kronor, och att byggnationen går vidare. Moderaterna och Centern yrkade avslag. Beslutet fattas av kommunfullmäktige den 23 maj.

– Det finns både önskemål och behov av ett nytt badhus på Hertsön som är ett av Luleås största bostadsområden. Dessutom tillkommer det nya bostadsområdet Hertsöheden som är under planering. För att vi ska nå målet 100 000 Luleåbor till år 2040 behövs satsningar, och ett nytt badhus är en sådan satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Läs mer om det planerade badhuset på Hertsön.

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsen

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsens verksamhet, som över lag får godkänt. Revisorernas enda rekommendation till kommunstyrelsen är att se till att beslutsformuleringar och sammanfattning av ärenden i protokollen är tillräckliga. I vissa fall kan texterna uppfattas som allt för kortfattade för att läsaren ska få en förståelse för besluten.

Kommunrevisionen har även gett KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet. Bedömningen är att den till viss del är ändamålsenlig och tillräcklig. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att bland annat ta fram ett styrande dokument för uppsiktsplikten, besluta om nya riktlinjer för intern kontroll samt säkerställa att samtliga nämnder bedöms i den interna kontrollen.

– Det är bra att vårt arbete granskas löpande. Till stora delar ligger rekommendationerna i linje med kommunens pågående utvecklingsarbete, där ett par punkter redan är genomförda, säger Carina Sammeli.

Handlingsplan för stärkt klimatarbete

I augusti 2021 fick kommundirektören i uppdrag att stärka Luleå kommuns klimatarbete. En arbetsgrupp har nu tagit fram en handlingsplan.

Handlingsplanen beskriver övergripande fokus för kommande fyra år samt inriktningar och planerade aktiviteter under 2022. Då arbetssättet är agilt, det vill säga flexibelt och anpassningsbart efter utvecklingen inom klimatområdet, kommer arbetsgruppen att ta fram en ny aktivitetsplan varje kvartal. Exempel på aktiviteter i närtid är koldioxidbudgetar, föreläsning och workshop om klimatanpassning samt medlemskap i Klimatkommunerna och Viable Cities.

– En ekologiskt hållbar kommun är avgörande för framtidens Luleå. I översiktsplanen har vi tidigare beslutat att Luleå kommun ska nå klimatneutralitet år 2040. Handlingsplanen ska bidra till det målet och också att Luleå inom nästa mandatperiod är topp tio i Aktuell Hållbarhets kommunrankning, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden:

  • Rekommendation om avslag på motionen (-) om gästparkering vid entrén till stadsbyggnadsförvaltningen

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Illustration: Liljewall arkitekter AB

Uppdaterad 25 april 2022

Logotyp