Omställning på gång

Hur ska skattepengarna användas för att leverera välfärd och service till medborgarna? Hur ska Luleå utvecklas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt? Det handlar arbetet med att sammanställa kommunens planeringsförutsättningar om.

Alla nämnder ska med dessa ramar som grund planera sin verksamhet. Nu är ett förslag klart som behandlas kommande vecka i budgetutskottet.

Planeringsförutsättningarna innehåller de preliminära ekonomiska ramarna. Slutlig strategisk plan och budget tas i oktober.

Med hjälp av teknik hittar äldreomsorgen nya lösingar för att leverera välfärd. Kommunens arbete med att ställa om verksamheterna handlar mycket om att hitta nya, smarta lösningar för att fortsätta utveckla Luleå till en hållbar och växande kommun.

porträttbild kvinna

Demografiskt, ekonomiskt, ekologiskt, socialt: utmaningarna för Luleå kommun liksom många fler kommuner och organisationer är stora, och detta präglar allt arbete. Det handlar om allt färre personer i arbetsför ålder när fler blir äldre, ett stort kompetensbehov, klimatförändringar, coronapandemins följder på social och ekonomisk nivå, ett stort underhållsbehov tillsammans med ett behov av att växa för att trygga skatteintäkterna.

– Vi har sagt det tidigare och det fortsätter att gälla: Vi kan inte göra saker på samma sätt som tidigare. Vi lever i en tid där vi behöver ställa om för att stå rustade inför en snar framtid med mindre resurser och stort rekryteringsbehov. Vi har redan gjort ett stort arbete för att hitta sätt att jobba effektivare och smartare, men behöver göra mycket mer, förklarar kommundirektör Anna Lindh Wikblad. (bild)

Preliminära budgetramar

Enligt kommunens finansiella mål och tidigare beslut behöver kommunen nå ett resultat på 50 miljoner kronor under 2020, på 75 miljoner kronor för 2023 och för år 2024 planeras ett resultat på 100 miljoner kronor för att nå överskottsmålet på minst två procent. Det preliminära resultat för 2024 visar på tre miljoner kronor, därför behöver kommunen sänka sina kostnader för att nå målet på två procent överskott.

Jobba på ett smartare sätt

För att nå dit ska samtliga nämnder effektivisera sina verksamheter med en procent, undantagna räddningstjänst, barn- och utbildningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden ska effektivisera sammanlagt sju miljoner kronor. (En effektivisering på en procent motsvarar 18 miljoner kronor för skolan.) Stadsbyggnadsnämnden ska sänka sina kostnader med en miljon kronor årligen.

Preliminära budgetramar fördelat per nämnd

Driftbudget (mkr)

År 2022

År 2023

År 2024

Barn- och utbildingsnämnden

1 874

1 880

1 871

Socialnämnden

1 768

1 802

1 803

Stadsbyggnadsnämnd

227

219

224

Kommunstyrelsen/Staben

261

261

281

Kommunstyrelsen/Kollektivtrafiken

131

135

135

Kommunstyrelsen/Arbetsmarknadsförvaltningen

102

101

101

Kommunstyrelsen/Räddningstjänst

63

63

63

Kultur- och fritidsnämnd

324

325

325

Miljö- och byggnadsnämnd

22

22

22

Överförmyndarnämnd

10

10

10

Kommunrevision

3

3

3

Valnämnd

2

0

0

Summa nämnder

4 787

4 822

4 839


Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kompenseras för den demografiska utvecklingen.

– Vi behöver tänka nytt på hur vi gör jobbet, det är egentligen det allt arbete handlar om. Utmaningarna är kända och för att kunna ställa om alla verksamheter behöver vi både spara och satsa. Genom utveckling och innovation ska vi använda skattemedel smartare. Vi behöver hitta nya lösningar för att leverera samma eller bättre välfärd och service till medborgarna, men med mindre resurser. Ett sätt är att så långt som möjligt samordna processer för att hålla kostnaderna nere, förklarar Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

I det arbete ingår exempelvis en översyn av inköpsprocessen, energieffektiviseringar, samordning av lokaler och innovativa lösningar som ger en bra eller bättre service till medborgarna, att leverera tjänster på ett smartare sätt med hjälp av teknik till exempel.

Investeringar

Under perioden 2022–2024 planeras investeringar för sammanlagt 1,3 miljarder kronor. Utöver det planeras 837 miljoner kronor för fortsatt utbyggt vatten och avlopp. Budgeterad resultatnivå och behovet av investeringar innebär för perioden 2022–2024 en beräknad upplåning på 492 miljoner kronor.

Utvecklingsområden

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 om fyra utvecklingsområden där kommunen skulle förbättra sig under mandatperioden 2019–2022. Med bara ett år kvar i mandatperioden är det nu viktigt att fokusera på följande:

Ökad jämlikhet

Fortsätta att prioritera barn och unga, deras hälsa och möjligheter att vara delaktiga samt att använda socioekonomiska analyser som beslutsunderlag.

Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Fortsätta att med jämställdhetsanalyser som grund påverka representationen och förändra normer som hindrar. Våld riktat mot kvinnor och barn ska minska.

Minskad klimatpåverkan

Fortsätta att förändra våra egna resor i tjänsten men också påverka andras resor och transporter. Minska matsvinnet och användningen av plaster. När vi bygger och anlägger ska påverkan på klimatet vara mindre och mindre.

Starkare ekonomi för tillväxt

Luleå kommun ska fortsätta att verka för ett förbättrat företagsklimat och att den kommunala servicen uppfattas positiv.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

Logotyp