Otillräcklig styrning och uppföljning

Socialnämndens styrning och uppföljning är inte tillräcklig enligt KPMG som granskat Luleå kommuns rutiner för placering i familje- och HVB-hem.

I sin kritik menar KPMG att det inte är säkerställt att placeringar av barn och ungdomar i familjehem hanteras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

– l vårt yttrande till KPMG har vi presenterat en rad åtgärder så att vården säkerställs för barn som är placerade i familjehem och HVB-hem, säger Lisbeth Wiklund, områdeschef på socialförvaltningen.

KPMG riktar kritik mot kommunens styrning och uppföljning av placering i familje- och HVB-hem.

För att komma tillrätta med problemen har socialförvaltningen bland annat infört kvalitetsråd och upprättat en plan för egenkontroll samt att löpande i det dagliga arbetet kontrollera att lagar, rutiner och riktlinjer efterlevs. Från 2019 sker också avvikelserapportering på ett systematiskt sätt.

FAKTA

  • KPMG är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag som bland annat arbetar på uppdrag av Luleå kommun.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

03 juni 2019

Logotyp