Planer för ett nytt upprustat strandstråk runt Luleå centrum

Det sitter stadsträdgårdsmästare Michael Öhman och landskapsarkitekt Viktor Wäppling och planerar för just nu. Strandstråket sträcker sig från Norra till Södra Hamn och är en viktig del av Luleås gröna ytor. Det är ett område som för många lulebor är en källa till lugn och ro och ger en andningspaus i vardagen men också för lek och evenemang.

Illustration över hur det skulle kunna se ut längs varvsleden med plattformar ut mot vattnet.

Uppdatering för fler lulebors vardag

Luleå vision 2040 och kommunens översiktsplan utgör grund till planering för hur staden ska växa. Centrum har färre sammanhållande grönytor jämfört med övriga stadsdelar i Luleå och det ställer speciella krav på användning och funktion.

Längs stranden ska det göras plats för lek, aktivitet och mötesplatser men även parkområden. Parkområdena ska möta vattnet och isen på ett bättre sätt och göra området mer tillgängligt.

– Då Luleå centrum växer med fler boende, arbetsplatser, kulturliv och handel behöver de allmänna ytorna omhändertas och utvecklas. Förslagen som tagits fram grundar sig på att vi vill se helheten och hur de olika platserna kan formas och gestaltas. Grunden för studien är kommunens Vision 2040, översiktsplanen och grönplan där biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster vägts in. Det vill säga platserna måste utvecklas hållbart så att såväl naturvärden som de sociala värden kan förstärkas, säger Michael Öhman.

 Illustration över hur det skulle kunna se ut med ett kafé och parkområde på Gültzauudden

– Gültzauudden är en fantastisk pärla som inte riktigt fått blomma ut i sin fulla potential. Rådhuset har inte heller kommit till sen rätt de senaste åren. Vi föreslår en ny modern cafébyggnad som ska fungera som ett komplement till rådhuset. Samt en permanent scen för sommarteater och uppträdanden. Rådhuset förslås bli en kulturell mötesplats vars innehåll kan variera över tiden. Om det också blir aktuellt med ett kallbadhus på Gültzauudden skulle dessa verksamheter kunna samverka bra, säger Viktor. Wäppling

 Illustration över hur det skulle kunna se ut med en bredare kaj med fler angöringsplatser.

– Norra hamn blev framröstat till Luleås mest romantiska plats och nu vill vi göra det ännu bättre. Konstruktionen av teaterkajen behöver förbättras och kommunen föreslår en ytterligare breddning av kajen som möjliggör ett socialt och tillgängligt flanörstråk närmast vattnet. Restaurangerna får möjlighet att ha uteserveringar på vattnet och Norrbottensteatern kommer att kunna synas mer på platsen. Angöringen av båttrafiken föreslås flytta längre norrut på kajen för att underlätta angöring och service för verksamheten, fortsätter Viktor.

Illustration över hur det skulle kunna se ut vid södra hamnpromenaden med promenadstråk, lek och stränder.

Södra hamnpromenaden.
– Gång och cykelvägen på Södra hamnleden är den felande länken i stråket runt centrumhalvön. Här rör man sig idag i en ogästvänlig bullrig och miljö nära biltrafiken. Genom att ta en del av trafikleden i anspråk, sänka ytan och delvis fylla ut i vattnet möjliggörs en grön promenadpark med nära vattenkontakt, tillägger Viktor.

Illustration på ett kallbadhus hur det skulle kunna se ut.

Kallbadhus

År 2020 ställdes ett medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus och kommundirektören fick i samband med det ett uppdrag att utreda omfattning och på centrumhalvön. Luleå kommun arbetar i samverkan med Kallbadaföreingen Kallis och utreder placering, utformning och jämförelse mellan andra kallbadhus och deras verksamhetsinriktningar.

Förstudie

En förstudie har inletts i syfte att analysera helheten och avvägningar mellan stråkets olika platser och karaktär både för Strandstråket och placering av Kallbadhus i koppling till strand och vatten, snö och is.

Underlag i form av gestaltningsprogram och förstudier förväntas koppla samman Luleås vision 2040 och utvecklingen av centrumhalvöns grönstruktur och vattenområden.

Insamling av synpunkter och Samråd

Under sommaren 2023 kommer allmänheten att kunna lämna synpunkter på förslaget och till hösten kommer ett samråd och dialog kring förslagen att hållas. Resultatet kommer att presenteras i en sammanvägt visions- och gestaltningsprogram.

Läs mer om planerna på lulea.se Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Illunstrationer: AFRY

Logotyp