Så arbetar skolan mot droger och berusningsmedel

För att försöka begränsa att elever börjar använda olika droger eller berusningsmedel arbetar grundskolorna i Luleå förebyggande redan från lågstadiet med att informera om risker och faror med olika substanser. Skolorna har nolltolerans mot alkohol, narkotika, doping och tobak.

Hälsosamtalen med skolsköterskan är viktiga

Skolsköterskan har hälsosamtal med elever vid fyra tillfällen i grundskolan och ett tillfälle i gymnasiet. Hälsosamtal erbjuds i Förskoleklass, år 2, år 4, och år 7 i grundskolan och första året i gymnasiet.

Vid hälsosamtalet pratar skolsköterskan med eleven om levnadsvanor där kost, rörelse, sömn och mående ingår. Samtal förs också om tobak, alkohol, droger och dopning (ANDT).

På lågstadiet kan samtalen handla om vad barnen har för kännedom om tobak och alkohol och hur det kan påverka oss på olika sätt.

På mellanstadiet är informationen allmän och fakta presenteras kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. Hur det påverkar vår kropp och vilka risker ett bruk medför, men också samtal om grupptryck, att ta ställning, hur säger jag nej och andra värdegrundsfrågor.

Spelberoende kan också nämnas i sammanhanget. Samtal om sociala medier kan också vara en del i det man pratar med eleven om.

På högstadiet fortsätter man på olika sätt att informera och jobba med dessa frågor. Det är viktigt att arbeta med värdegrundsfrågor när det gäller ANDT och med äldre elever utvecklas det arbetet.

Vissa skolor samverkar med externa samarbetspartners för att bredda informationen. Det kan vara polis, socialtjänst, ungdomsmottagningen med flera.

Riskbeteenden hos elever fångas upp

I hälsosamtalet fångar skolsköterskan upp riskbeteenden hos enstaka elever men också vilket behov som finns av ett övergripande arbetet på gruppnivå när det gäller ANDT.

Ett sådant arbete planeras sedan tillsammans med delar av eller hela det lokala elevhälsoteamet på skolan.

Det innebär att skolsköterska, kurator, specialpedagog, ibland skolpsykolog och rektor kan delta i planeringen tillsammans med elevernas mentor eller annan pedagog som är nära gruppen. Det arbetet kan skilja sig lite beroende på hur tillgängliga resurserna är.

De åtgärder som planeras anpassas till barnens ålder och också utifrån behovet man fångat på skolan.

Tas upp på lektionerna för eleverna

På lektionerna i olika ämnen från mellanstadiet till gymnasiet tas olika aspekter av droger och berusningsmedel upp. I biologi undervisar till exempel lärarna om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer men också av beroendeframkallande medel.

Ämnet kommer också upp inom andra ämnen som idrott, där man på gymnasiet berör dopingpreparat i relation till träning.

Pedagogerna planerar och undervisar om ANDT i olika ämnen enligt läroplanen, ibland i samverkan med skolkuratorer.

Tillsyn och information till vårdnadshavare

Förutom undervisningen och samtalen om ANDT med elevhälsan på hälsosamtalen, håller personal på skolan utkik på skolgården och toaletter efter sprayflaskor, plastpåsar och annat som kan visa på att droger används. Närvaro av vuxna finns även på rasterna på skolorna. Tillsynen är beroende av vilken ålder det är på eleverna och yngre elever har mer tillsyn.

Utifrån kännedom om vilka droger och berusningsmedel som florerar i samhället så skickas information till vårdnadshavare, skolpersonal och vuxna som jobbar med barn, med information om vad de ska vara uppmärksamma på och var de ska vända sig.

I samband med att personal på stadsbiblioteket upptäckte att ungdomar varit inne på toaletterna i Kulturens hus och ”boffat” torrschampo – vilket innebär att andas in drivgasen från sprayflaskor – informerades alla vårdnadshavare i grundskolan och gymnasiet genom lärplattformen Unikum om att det förekom, vad det innebär och de stora risker och faror som det medför.

Om oro finns för en elev gällande droger eller alkohol informeras vårdnadshavare och en orosanmälan till socialförvaltningen görs.

Samverkan med socialtjänsten och Polisen

Hösten 2022 startade projektet Prevention i samverkan - där Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen bland annat ska hitta former för att samverka för att tidigt upptäcka elever som kan riskera att till exempel använda droger och berusningsmedel eller hamna i kriminalitet.

I projektet ska gemensamma rutiner tas fram för samverkan mellan skola och socialtjänst. Förutom det ska man skapa en gemensam checklista kring risk- och skyddsfaktorer, och ett kommungemensamt stödmaterial som man kan arbeta med på grupp- och individnivå.

Kommunen har också en fastställd kommunikationsplan tillsammans med socialförvaltningen, Polisen och Barn- och utbildningsförvaltningen där regelbunden information går ut inför högtider och riskkvällar.

FAKTA Elevhälsan


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Shutterstock

Logotyp