Så bygger du klimatsmart – energirådgivaren ger råd och tips

Att bygga ett helt nytt hus är spännande, det är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på och ta ställning till. I detta skede är det lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på vad huset kostar att köpa. Vad ska man tänka på för att få ett energisnålt och klimatsmart hus? Här ger energi- och klimatrådgivaren goda råd.

Uppvärmning och energianvändning är en stor post i de framtida utgifterna när man skaffar sig ett hus och därför är det viktigt att undersöka hur mycket energi huset kommer att behöva. Att bygga ett energisnålt hus kan kosta lite mer i investeringsfasen men det tjänar du oftast in på några år på grund av lägre energikostnader.

På gång att bygga drömvillan – energirådgivaren ger råd och tips om hur du bygger klimatsmart

Regler för nybyggda hus

Boverkets byggregler reglerar hur mycket energi ett nybyggt hus får använda som mest. Det är ett minimikrav vilket oftast inte innebär den mest ekonomiskt optimala lösningen. För att minska kostnaderna och få ett klimatsmartare hus kan du överväga möjligheten att välja bättre energiprestanda på huset än vad byggreglerna kräver eller vad som är standard hos många husleverantörer.

Jämför olika husmodeller och husleverantörer

För att kunna jämföra energiprestandan hos olika hus från olika husleverantörer ska du be att få deras energikalkyl för hustypen. I den hittar du husets primärenergital vilket innebär husets energibehov i kWh per kvadratmeter och år. Ju lägre siffra desto bättre energiprestanda har huset. Energikalkylen ska vara av så hög kvalitet att den sedan ska överensstämma med husets faktiska energianvändning, som ska redovisas i en energideklaration till Boverket efter att ha varit i drift i två år.

Planera husets energianvändning.redan från början. så att det fungerar för hela familjen under en lång tid.

Vad påverkar husets energianvändning?

Ju mer kompakt och likt en kub huset är, desto mer energieffektivt blir det. Formen på en tvåvånings kubisk funkisvilla är till exempel mycket mer energieffektiv än en långsmal Norrbottensgård eller ett hus med många vinklar och vrår. Köldbryggor uppstår där byggmaterial med sämre isolerande förmåga bryter igenom det isolerande skiktet. Det kan till exempel vara en sockel av betong eller en träregel som utgör köldbryggan. Med hjälp av tre regelverk istället för två kan man undvika köldbryggor helt och hållet. Med en effektiv planlösning så kan du också hålla nere husets yta och därmed även energibehovet.

Även läget på tomten och tomtens läge kan påverka energibehovet. Tänk igenom hur du bäst utnyttjar tomten utifrån sol- och vindförhållanden. Att ha mindre fönster mot norr är klokt ut energisynpunkt och likaså att se till att ha ett tak i söderläge (sydost-sydvästgår också bra) för eventuell installation av solceller. Bygger man nära havet är det extra viktigt att huset är både vind- och lufttätt.

God isolering och låga U-värden

Om du ska köpa hus av en husleverantör (istället för att bygga själv) så är det också klokt att ta reda på hur mycket isolering det kommer vara i väggar, mot plattan och på vindsbjälklaget eller under taket om det är inredd vind. Energimyndigheten rekommenderar 300 mm i ytterväggar vilket sällan är standard hos husleverantörerna. Fråga om det går att öka isoleringen eller välj ett annat hus med mer isolering. På vindsbjälklaget eller under taket rekommenderas 500 mm och mot bottenplattan 300 mm. När du bygger nytt lönar det sig att isolera ordentligt eftersom tilläggsisolering i efterhand blir mer kostsam.

Att ha fönster och dörrar med låga U-värden är också viktigt. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur. Enheten för U-värdet är Watt/m2 och grad Kelvin. Många husleverantörer har fönster med U-värde 1,2 som standard. Energimyndigheten rekommenderar vid nybyggnation att man väljer ännu bättre fönster med ett U-värde på 0,8-0,9 istället.

Husets konstruktion, tätskikt och val av uppfärmning är något du kan tänka på innan du sätter igång och bygger ditt drömhus.

Tätskikt, ventilation och uppvärmning

Kontrollera så att husleverantören är noga med tätskiktet! Ett otätt hus kan leda till fuktproblem och onödiga värmeförluster. Tätskiktet kan skadas under byggets gång, så ställ krav på att huset ska provtryckas när det är färdigt, ett bra värde är 0,3 liter per sekund och kvadratmeter. En av förutsättningarna för ett energisnålt hus är att det är absolut tätt, och att alla luftrörelser är kontrollerade. I ett helt tätt hus kan ett bra inneklimat uppnås genom styrd till- och frånluftsventilation.

Det finns flera olika typer av ventilation, från självdrag till enbart till- eller frånluft, men det Energimyndigheten rekommenderar är ett från- och tilluftssystem med återvinning, ett så kallat FTX-system (frånluft, tilluft, växling). I ett ventilationssystem med återvinning överförs värme från den varma frånluften till den kalla tilluften i en värmeväxlare, vilket kan minska energianvändningen för ventilationen med 50 - 60 % jämfört med om värmen inte återvinns.

Vid val av uppvärmningssystem ska man ställa sig ett antal frågor. Är man beredd på att lägga ner tid på uppvärmningen (behövs för ved- eller pelletseldning) eller vill man att det i möjligaste mån ska sköta sig själv? Hur stort är huset och vilken planlösning har det? Hur stort energibehov har huset?

Det vi som energi- och klimatrådgivare alltid rekommenderar är att ha ett vattenburet uppvärmningssystem (alltså i året-runt-hus). Det är flexibelt och man kan koppla på olika värmekällor. Byggs huset i ett område med fjärrvärmenät är det absolut att rekommendera att man ansluter sig. Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme. Bygger man utanför fjärrvärmenätet kan man istället installera en berg- eller jordvärmepump, eller om man har tillgång till ved en vedpanna i kombination med solfångare. Även en pelletspanna fungerar utmärkt i kombination med solfångare. Då eldar man under den kalla årstiden och sen sköter solen uppvärmning av varmvatten mm under sommarhalvåret. Frånluftsvärmepump kan fungera här i Luleå om det är ett mindre hus som inte har så stort energibehov.

Här i Luleå kan man i söderläge få ut ungefär 900 kWh per år per installerad kW. På Luleå kommuns solkarta kan du få en ungefärlig siffra för ditt hus.

Solceller en smart investering

En stor del av kostnaden vid en installation av solceller är kostnaden för byggställningar och annat material för att kunna komma upp på taket på ett säkert sätt. Sätter man då upp solceller samtidigt som huset byggs så blir investeringskostnaden för solceller mindre eftersom alla ställningar redan är på plats.

Här i Luleå kan man i söderläge få ut ungefär 900 kWh per år per installerad kW. Och en installerad kW tar ungefär sex kvadratmeter. Så för att undersöka hur stor produktion du skulle kunna få på ditt hustak kan du räkna ut hur många kvadratmeter taket kommer att bli och dela det med sex och sedan multiplicera med 900. Då får du på ett ungefär hur många kWh du skulle kunna producera på ditt tak om du installerade solceller. Du kan också besöka lulea.se/solkartan och leta reda på ditt hustak och där få en ungefärlig siffra på möjlig solelsproduktion.

Mycket att tänka på? Vi hjälper dig.

Sammanfattningsvis så är det en del att tänka på när det gäller att bygga ett energisnålt och klimatsmart hus. Våra energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig. Boka in en tid för individuell rådgivning eller kolla på webbplatsen ”Informationscentrum för hållbart byggande” där du hittar väldigt mycket bra information kring att bygga energisnålt och miljövänligt.

Text: Lena Hedberg

Bild: Shutterstock

Logotyp