Skolan presenterar en plan för barn och elever med behov av särskilt stöd

På barn- och utbildningsnämndens kommande sammanträde presenterar barn- och utbildningsförvaltningen en sammanhållen plan för skolornas arbete med barn och elever med behov av särskilt stöd. Målet är att alla barn och elever ska uppnå kunskapsmålen.

– När vi talar om måluppfyllelse i skolan ser vi till såväl kunskapsmålen som de sociala målen. Båda är av stor vikt för att alla elever ska nå god måluppfyllelse. Vi vet från forskning att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande där båda aspekterna är viktiga och vi måste se hela eleven och dess hela dag, säger Malin Grahn som är enhetschef för Elevhälsan.

Barn och elever i Luleå ska lyckas med kunskapsmålen och gå ut skolan som trygga individer.

Planen beskriver skolornas arbete med att forma en utbildning där alla elever får möjlighet att uppnå kunskapsmålen men även de sociala målen. Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa. Barn och elever som upplever att de kan lära och utvecklas mår bättre samtidigt som om de mår bra har de lättare att lära sig. Planens delar följs upp av rektorerna i deras kvalitetsarbete på skolan.

– Vårt gemensamma mål i barn och utbildningsförvaltningen är att alla elever i Luleå kommuns skolor ska få möjlighet att lyckas. Vi vet att elever som mår bra lär sig lättare och elever som lär sig mår bättre. När vi når målet att skapa en tillgänglig lärmiljö kommer fler elever i Luleå kommun få lyckas och gå ut skolan som trygga individer med god måluppfyllelse, fortsätter Malin Grahn.

Tre nivåer av stöd i skolan

Först försöker man skapa en tillgänglig lärmiljö som är en anpassning av den ordinarie undervisningen till gruppens behov. Den andra nivån är extra anpassningar som är individinriktade. Det kan vara tydliga instruktioner, anpassade läromedel, planering, struktur och så vidare. Om eleven trots det inte utvecklas för att kunna uppfylla kunskapsmålen så sker en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd, som är mer omfattande och inte ryms inom den ordinarie undervisningen.

Modell över vinster med en tillgänglig lärmiljö

Gör man lärmiljön mer tillgänglig på gruppnivå och anpassar den till individen får fler elever lyckas i sitt lärande och med det nå högre måluppfyllelse, både gällande de sociala målen och kunskapsmålen.

Den sammanhållna planen för barn och elever med behov av särskilt stöd antogs av Barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet den 14 december 2022.

FAKTA Tillgängliga lärmiljöer

  • Lärmiljö innefattar den pedagogiska, sociala och fysiska miljön. När dessa tre samspelar skapas goda förutsättningar för lärande och utveckling
  • Social tillgängligheten handlar om kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga. Positiva relationer och att få vara tillsammans med andra bidrar till trygghet, något som även öppnar upp för lärandeprocesser.
  • Fysisk miljö avser de rum som finns i skolan, hur de är utformade, vad som finns i dem och hur de används för att skapa förutsättningar för inlärning, trygghet och hälsa. Fysisk lärmiljö innefattar alla de rum som finns på en skola, utrymmen både inomhus och utomhus.
  • Pedagogiska miljön innebär att använda strategier och stödstrukturer som baseras på att elever lär sig på olika sätt.
  • Rektorer och pedagoger i Luleås skolor har tillgång till ett stödmaterial för att skapa en utbildning som alla elever kan hantera och att den blir begriplig för alla elever under dagen. Fokus ligger på gruppen och inte individen

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild:; Shutterstock/SPSM

Logotyp