Skolans plan mot kränkningar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkände förvaltningens förslag till plan mot diskriminering och kränkande behandling.

– Vi vill säkerställa att förskole- och skolenheterna arbetar aktivt med att förbygga kränkningar och diskriminering, det efterfrågas även i det systematiska kvalitetsarbetet, säger Nina Gotthold som är verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen.

Varje år revideras skolans övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Varje år revideras huvudmannens plan, som är den övergripande planen, mot diskriminering och kränkande behandling. I planen anges åtgärder för att både synliggöra och minska kränkningar och diskriminering. Under läsåret 2019–2020 genomförs bland annat en temadag för chefer (rektorer).

– Det kommer även att göras utbildningsinsatser i det system som används för att registrera och utreda diskrimineringar eller kränkningar. Utifrån det som registreras tas statistik fram och även det följs upp årligen, säger Nina Gotthold.

En annan åtgärd är att synliggöra och öka kunskapen om det stöd som socialförvaltningen och den centrala elevhälsan kan ge till förskole- och skolenheterna.

Planen innehåller också rutiner för att anmäla och utreda de kränkningar som sker. Alla kränkningar ska anmälas, sedan gör rektor en utredning och beslutar om åtgärder.

– I vårt systemstöd dokumenteras utredningar och åtgärder i de enskilda ärendena och där kan vi också förstå och analysera våra behov av åtgärder i sin helhet, säger Nina Gotthold.

FAKTA

  • Huvudmannens plan mot diskriminering och kränkande behandling är en plan för de aktiva åtgärderna som Luleå kommuns barn- och utbildningsnämnd planerar under läsåret 2019–2020 för att motverka kränkningar och diskriminering.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder gällande kränkningar.
  • Varje förskola och skola har utöver den övergripande planen egna åtgärder som utformas efter deras behov.
  •  

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Shutterstock

05 juni 2019

Logotyp