Stort intresse för hälsosamtal hos 80-plussare

Under hösten gick Äldresupporten ut med ett erbjudande om förebyggande hälsosamtal till alla som är 80 år eller äldre inom Luleå kommun och som inte har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende. Syftet är att prata om vad som är bra för hälsa och livskvalitet. Gensvaret blev stort och över 200 personer har hittills visat intresse.

– Responsen har varit långt över förväntan och alla kommer att få träffa oss även om det kan ta några veckor innan vi kan genomföra samtalet, berättar samordnarna Eva-Maria Wiggefors och Catarina Öström.

Ett av syftena är att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet, som ofta är en bidragande orsak till ohälsa, och prata om möjligheter för att öka den sociala gemenskapen genom meningsfulla aktiviteter.

Framsidan på det utskick som gjordes till alla 80+ i Luleå kommun hösten 2023, med erbjudande om hälsosamtal.

Eva-Maria och Catarina på Äldresupporten.

Hälsosamtalet är kostnadsfritt, tar cirka 45 minuter och tar upp ämnen som fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och stöd samt trygg i hemmet. Äldresupporten lyfter fram att det finns mycket man kan göra själv för att bibehålla och stärka det friska som leder till ett gott åldrande.

Eva-Maria och Catarina upplever att de 80-plussare som hittills hört av sig är tacksamma och tycker att det är ett fint erbjudande.

– Vi tycker att det är roligt att så många vill ta del av det som finns för äldre i Luleå kommun, både gällande insatser som ger ökad trygghet samt möjlighet till fysisk aktivitet och social samvaro.

Bakgrund och uppdrag

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2023 fördela medel till landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende, personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.

Regeringen beräknar att från och med 2024 årligen avsätta 100 miljoner kronor för huvudmännens arbete med att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Luleå kommun + bildbank illustration

Logotyp