Talga AB söker bygglov för etablering på Luleå Industripark – Hertsöfältet

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås den 15 februari besluta att bevilja Talga AB bygglov för nybyggnad av industribyggnader på Luleå Industripark – Hertsöfältet. Det här är första steget för företaget mot öppnandet av en grafitreningsanläggning och en anläggning för tillverkning av anodmaterial för batterier.

Industribyggnaden är tänkt att få en fasad som är klädd med prefabricerade paroc element i en mörkgrå kulör. Fönster, dörrar och ventilationsöppningar får samma kulör som fasaden eller liknande. Trappor och rörställning byggs i galvaniserad stål. Taket förses med ett svart papptak.

Grafitmalm anrikas i Luleå

Anodmaterial för batterier ska tillverkas från grafitmalm. Koncentratet transporteras som filterkakor i säckar med lastbil från gruvan till anläggningen i Luleå. Vid anläggningen på Luleå Industripark kommer det att finnas två bearbetningsanläggningar, en grafitreningsanläggning och en anodanläggning. I grafitreningsanläggningen torkas och koncentreras grafiten ytterligare för att rena grafitkoncentratet från till exempel sulfater och silikater.

Därefter överförs grafikkoncentratet till anodanläggningen där den renade grafiten processas till batterianodmaterial. Anläggningen kommer att konstrueras så att hantering av grafit och grafitdamm sker inneslutet samt att konstant uppsamling av finfördelat grafitdamm säkerställs. Speciella reningssteg ingår i anläggningen vad gäller vatten och luft.

Produktionen är tänkt att pågå dygnet runt men transporter till och från anläggningen är tänkt att ske mellan 06.00 – 22.00 men man uppger att det kan förekomma även transporter nattetid. Det uppskattas att ungefär 95 personer kommer att arbeta vid anläggningen.

En stor anläggning

Byggnaden för grafitreningsanläggningen är tänkt att få en byggnadsarea på drygt 14 600 m2 och en den andra planerade industribyggnaden är tänkt att få en byggnadsarea på drygt 21 450 m2. Det kan jämföras med en fotbollsplan som är drygt 7 000 m2. Byggnadernas totalhöjd är tänkt att bli 24,65 meter.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Illustration: Talga AB

Logotyp