Teknikens hus till Södra hamn

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 13 januari om att tillförordnade kommundirektör Anna Lindh Wikblad får i uppdrag att upprätta en fördjupad förstudie tillsammans med Teknikens hus. Förstudien ska utreda möjligheterna att lokalisera Teknikens Hus till Södra Hamnplan i centrala Luleå. 

Teknikens hus vill flytta från Porsön till centrum. Nu ska en fördjupad förstudie tas fram för Södra hamnplan som tänkt placeringsort.

Förstudien syftar till att ge underlag för fortsatt planering och beslut gällande utvecklingen av Södra Hamnplan. Frågor som behöver hanteras är exempelvis hur stor del av Södra Hamnplan som en ny byggnad får ta i anspråk utifrån Luleåbornas behov av Södra Hamnplan som offentlig mötesplats. De tekniska förutsättningarna som framgår av befintligt underlag behöver också fördjupas och klargöras.

 

Arbetsgrupp jobbar vidare

En gemensam arbetsgrupp och projekttidplan ska nu upprättas tillsammans med Teknikens Hus för att klargöra genomförande-, finansierings- och driftsfrågor och hur dess processer kan samordnas och tidsoptimeras. Arbetet ska utgå ifrån kommunens översiktsplan som anger att Södra Hamnplan ska utvecklas för bättre funktion och levande stadsliv.

Senast juni 2020 ska uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 december 2019.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Magnus Stenberg

13 januari 2020

Logotyp