Detaljplan för Ripan godkändes

Stadsbyggnadsnämnden godkände igår förslaget till detaljplan för Ripan, justering av va-taxa, samt att ett veteranmonument placeras i Hermelinsparken. Nämnden informerades även om takkonstruktionen i gymnastikhallen i Arcus.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att VA-taxan höjs med tre procent från och med 1 januari 2021. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Information om takkonstruktion i Arcus

Med anledning av takraset i Tarfalahallen i Kiruna har Statens haverikommission rekommenderat alla som har liknande takkonstruktioner att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt. I Luleå finns tre hallar som berörs: Arcus gymnastikhall, D-hallen i Coop Arena samt Sunderby ishall.

Stadsbyggnadsnämnden informerades om takkonstruktionen i Arcus gymnastikhall samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att något liknande inte händer i Luleå. Bland annat har maskinister och förvaltare utbildats och berörda takkonstruktioner ska besiktigas och inspekteras oftare.

Ja till detaljplan för Ripan

Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplan för Ripan 14 och 15 i centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, centrumändamål i markplan och tillfällig vistelse samt att säkerställa bevarande av arkitektur- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer inom planområdet.

VA-taxan föreslås höjas

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att justera fast och rörlig brukningsavgift för vatten och avlopp med tre procent från och med 1 januari 2021.

Justeringen innebär att en familj i villa får betala 21 kronor mer i månaden för sin vatten- och avloppstjänst. För boende i lägenhet innebär samma höjning motsvarande 12 kronor i månaden. Orsaken till höjningen är investeringstakten i utbyggnaden av Luleås VA-system som krävs för att Luleå ska kunna växa med fler invånare, bostäder och arbetsplatser.

VA-taxa för anläggningsavgifter samt industritaxan förslås justeras enligt konsumentprisindex med 0,8 procent.

Utveckling av Mjölkuddens centrum

Ärendet om förslag till detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum bordlades på grund av tidsbrist.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att lyfta frågor som är av betydelse för en långsiktig utveckling av området. Förslaget innebär bland annat möjlighet till förtätning med bostäder, kontor och centrumverksamheter. Programmet kommer att utgöra underlag för flera separata detaljplaner.

Veteranmonument i Hermelinsparken

Ett e-förslag om att kommunen upprättar en minnesplats för att hedra utlandsveteraner har lämnats in. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att minnesstenen placeras i Hermelinsparken under förutsättning att den bekostas av Försvarsmakten och att kostnaden för markåtgärder och drift tillförs förvaltningen. Nämnden ställde sig bakom förslaget som slutgiltigt ska godkännas av kommunstyrelsen.

Östra länken

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkände den 9 oktober projektbudget på 68,6 miljoner kronor samt igångsättning av etapp tre fas två av Östra länken. Det är sträckan mellan pumpstationen P39, vid inre Skurholmsfjärden och Aronstorpsviken.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Text och foto: Monika Aunes

09 oktober 2020

Uppdaterat: 15 oktober 2020

Uppdaterat: 30 oktober 2020

Logotyp