Bygget av Kronanvägen på gång

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen var klar efter årsskiftet och nu är vi redo för byggstart under våren 2023.

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Närliggande områden längs vägen blir tillgängliga där det byggts och planeras för nya bostäder. Kronanvägen ska dras mellan Hertsön, via Lerbäcken och Kronan för att slutligen slås samman med Bensbyvägen. Den nya delen av vägen blir cirka 2 kilometer lång.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås den 16 mars bevilja igångsättningstillstånd för bygget av Kronanvägen och om så sker dröjer det bara tills tjälen går ur backen innan markarbetena kan starta.

Den totala projektbudgeten är räknad till 72 miljoner kronor och byggtiden beräknas till cirka tre år.

Det första igångsättningstillståndet som skall beslutas om i det här första skedet gäller 32 miljoner och avser att användas för vatten- och avlopp, trafikåtgärder samt arbete med närliggande landskap.

Delar av det som blir Kronanvägen finns redan men ska byggas om och moderniseras medan andra delar blir helt nya. Nuvarande Kronanvägen förlängs via Värnpliktsgatan och ansluter till Skiljevägen på Lerbäcken. Kronanvägen blir således en ny stadsgata och en förbindelse mellan Bensbyvägen och Hertsövägen.

Kronanvägen innebär att resvägen mellan Hertsön och Porsön förkortas med drygt två kilometer. Det betyder kortare restid för samtliga trafikslag och därmed mindre utsläpp. För gående och cyklister innebär det också tryggare och säkrare vägar.

Ljud är en viktig miljöfaktor och gatumiljön längs Kronanvägen utformas för att minimera buller. Befintliga skogsremsor mellan gata och bebyggelse sparas och där det behövs kompletteras med plantering. Gatans utformning anpassas för långsam bilkörning.

– Det ska bli roligt att få vara en del av denna förbindelse som kommer underlätta vardagen för många, säger projektledaren Mattias Landström som just nu bara inväntar igångsättningstillståndet innan han får börja med markarbetet.

Projektledare Mattias Landström från stadsbyggnadsförvaltningens investeringsavdelning är den som tillsamman med NYAB kommer att arbeta med bygget av Kronanvägen. Här pekar han ut sträckans start vid Lerbäcken där träden tas ned för att ge plats för den två kilometer långa vägen.

Arbetet med Kronanvägen planeras att påbörjas under 2023. Arbetet utförs av ramavtalsleverantören NYAB Sverige AB.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren


Logotyp