Framtiden för byggandet i Luleå

Kommunen tillsammans med fyra byggbolag har tagit fram en avsiktsförklaring för att utveckla nuvarande brandstationstomten. Samtidigt vill kommunen skapa förutsägbarhet och tydlighet kring byggandet i Luleå, med en arkitekturpolicy och en markanvisningsplan.

På nuvarande brandstationstomten, kvarteret Bävern, planeras en utveckling mot ett levande område med bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen. Ett förslag till avsiktsförklaring har tagits fram mellan Luleå kommun och Galären, Lerstenen, Riksbyggen och HSB. Det innebär att parterna har satt ramar för förhandlingarna inför ett slutligt avtal kring tomten. Ärendet om avsiktsförklaring för kvarteret Bävern tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti och ska även tas upp för beslut i de olika bolagens styrelser.

– Det här är ett av stadens bästa lägen. Vi fyra aktörer är stolta över det här och ser också att det ställer krav på gestaltningen och hur människor rör sig till och genom hela området för att bo och leva här. Nu ska vi jobba fram en detaljplan tillsammans med kommunen, det är den stora kreativa fasen, säger Gunnar Tåhlin, VD på Galären.

Visionsbild för kvarteret Bävern. Illustration: Snöhetta i samarbete med Stark Arkitekter (fd Tirsen & Aili Arkitekter)

En policy för god arkitektur

Även ärendet om att skapa en arkitekturpolicy tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av sommaren. God arkitektur kan föra med sig många positiva effekter för kommunens utveckling och arkitekturpolicyn ska visa hur det kan uppnås. Policyn ska göra det lätt att förstå kommunens förhållningssätt kring arkitektur, för kommunen själv såväl som för invånarna och byggaktörerna. Men vad är då god arkitektur?

– Vad som är god arkitektur är delvis beroende av sammanhanget. Det är miljöer som talar ur sitt sammanhang där man kan urskönja en omsorg i gestaltningen, att vi även törs prata om skönhet och inte bara funktion när det kommer till den bebyggda miljön. Detta påverkar hur vi upplever den bebyggda miljön på ett visst sätt och vilka miljöer som vi faktiskt föredrar att vistas i. Det kan handla om detaljering som exempelvis fönstersättning, placering av entréer, grönska och val av material, men även större strukturella frågor som hur ett område i stort är planerat. Det är något jag ska försöka bena ut med det här jobbet, säger Johan Eriksson-Buhr, stadsarkitekt i Luleå.

Hur ska ni går ni tillväga för att främja god arkitektur i Luleå?

– Jag har inte börjat lägga upp exakt hur arbetet ska bedrivas, men jag utgår från att det kommer till stor del att handla om samtal med de som ritar, arkitekterna ute på stan, byggaktörerna och fastighetsägarna. Vi från kommunens sida vill hitta gemensamma målbilder genom tidiga samtal, säger Johan Eriksson-Buhr.

Tydligt vad som förväntas

Det ska gå att behålla en god gestaltningsidé genom hela byggprocessen. Det handlar om information och utbildningsinsatser. Det kan också behöva tas fram interna rutiner för hur kommunen själv jobbar med arkitektur, till exempel vid byggandet av publika anläggningar. Arbetet handlar om samtal med flera deltagare, inte bara inom kommunen utan till stor del med influenser utifrån.

– I de bästa av världar ska de som vill satsa i Luleå känna att det är ganska tydligt vad de förväntas leverera och prestera, säger Johan Eriksson-Buhr.

Hur kan Luleå se ut efter 20 år med en arkitekturpolicy?

– Då kan man se att det som tillskapas har en hög kvalitet, är omsorgsfullt gestaltat, man har en tydlig läsbarhet av tiden då miljön tillkom och att det präglades av en hög ambitionsnivå. Jag hoppas att de som bor i stan ska känna en viss stolthet över det som byggs, att det är roligt att ta med besökare till, och visa upp, olika miljöer, säger Johan Eriksson-Buhr.

Lenita Ericson presenterar planerna för kvarteret Bävern och nya strategier för byggandet i Luleå på en presskonferens den 23 juni.

En plan för markområden

Kommunen planerar också att ta fram en markanvisningsplan, som ska visa pågående och kommande markanvisningar och i vilken takt de blir tillgängliga. Det syftar till att ta fram en tydlig och gemensam plan för alla aktörer. Även det är ett ärende som tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti.

FAKTA

  • En avsiktsförklaring är ett avtal som upprättas mellan parter för att skapa arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal.
  • Arkitektur avser allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön.
  • Markanvisning är ett avtal för till exempel ett byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna för att bygga inom ett visst markområde.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text & foto: Malin Svedjeholm

Illustration: Snöhetta i samarbete med Stark Arkitekter (fd Tirsen & Aili Arkitekter)

Logotyp