Här växer Luleå

Luleå växer och ska ha plats för minst 100 000 invånare år 2040. Det är full fart på både bostadsbyggandet och arbetet med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra för fler bostäder.

Här presenterar vi ett axplock av aktuella byggprojekt i kommunen. Några kommer att vara klara i närtid medan andra ligger några år bort.

Fler bostäder ska byggas i Luleå. Bland annat ska centrum förtätas (bild uppe till vänster). På Björkskatan planeras för fler lägenheter (bild uppe till höger) och området Dalbo växer (nedre bilden åt vänster). På Malmudden pågår byggandet av flerbostadshus (nedre bilden åt höger).

MJÖLKUDDEN
På Mjölkudden pågår förtätning både i centrum och på Radiomasten. Rikshem planerar utöka sin fastighet på Radiomasten med cirka 150 hyresrätter. Direkt intill Mjölkuddens centrum planerar Skanska bygga ett klimatneutralt hus med 13 våningar som ska rymma bostäder, hotell, kontor och centrumverksamhet.

DALBO
Cirka 85 småhustomter har sålts via tomtkön och byggandet pågår för fullt. Det finns även ett utpekat område för mindre flerbostadshus samt fyra kvarter avsedda för radhus/parhus/kedjehus. I området finns också två parker; en lekpark samt en naturlekpark.

BJÖRKSKATAN
På Vårvägen, Björkskatan, har ny detaljplan vunnit laga kraft. Nu planeras cirka 35 lägenheter samt en ny lekplats i området.

HERTSÖHEDEN
I direkt anslutning till Ormberget och Hertsölandets naturreservat planeras en utökning av Lerbäcken och Hertsön med cirka 1000 nya bostäder. Planerad inflyttning i området år 2025.

LANDSBYGD
40 småhustomter planeras i Börtnäsheden, Måttsund. Dessutom planeras bland annat för ytterligare cirka 50 nya småhustomter i Lillviksholmen och Kallax.

CENTRUM
I Luleå centrum pågår förtätning och utveckling. Flertal pågående planuppdrag ska möjliggöra för fler bostäder, hotell, kontor, handel och mötesplatser. Under hösten 2021 har detaljplan för två fastigheter antagits, dessa möjliggör för cirka 200 nya bostäder i bästa läge.

MALMUDDEN
Flerbostadshus med hyresrätter som byggs i tre etapper där den första pågår. Det närliggande parkstråket runt udden kommer att återställas och rustas upp i samband med byggnation av bostäderna.

KRONAN
Bostadsområdet Kronan i Luleå fortsätter att växa. År 2030 ska det finnas plats för 7 000 Luleåbor i området. I Kronandalen, som blir områdets centrum, pågår byggandet för fullt. Här ska totalt 1 075 lägenheter byggas, både hyresrätter och bostadsrätter.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Stina Engman/Frida Lindberg

Foto: Viveka Österman

Illustrationer: Stark Arkitekter (centrum), HÖ allygg, arkitekt Norconsult (Björkskatan), RAWI (Malmudden)

Logotyp