Industri för omställning växer fram

Luleå industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle.

– Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Här ska Luleå industripark växa fram. Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Tillväxt, hållbarhet, attraktionskraft

Luleå industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Luleå industripark ligger i nära anslutning till Luleå Hamn som tar hand om varor och gods året runt. Luleå Hamn är också hemmahamn för fyra isbrytare som säkerställer hamndriften vintertid. Hamnområdet utvecklas ytterligare med Norrbotniabanan, järnvägsanslutning till en ny godsterminal och inte minst Malmporten, ett av Sveriges största farledsprojekt som rustar sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov.

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrkyla. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli.

Text: Monika Aunes

Foto: Viveka Österman
Karta: Luleå kommun

Logotyp