Ja till Hertsöfältet och pumpstation

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet, pumpstation vid Tuna strand samt reinvesteringar för fastigheter.

Arbetsutskottet behandlade sju ärenden på dagens sammanträde. Bland annat beslutade utskottet att bevilja igångsättningstillstånd för Hertsöfältet samt godkänna projektbudget på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering. Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Kartbild över vägarbeten

Inför fortsatt exploatering av Hertsöfältet behöver vägnätet förstärkas. Hertsövägen mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen byggs om och förstärks. Och ca en kilometer lång gång- och cykelväg byggs längs Hertsövägen.

Pumpstation vid Tuna Strand

Arbetsutskottet godkände projektbudget på 29 750 000 kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för byggnation av pumpstation invid Tuna strand. Byggnationen är en del inom Östra länkens etapp 4E.

Reinvesteringar av fastigheter mm

Utskottet godkände även projektbudget på 25 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för akuta och planerade reinvesteringar inom fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service. Projekten kommer att genomföras löpande under 2020.

Reinvesteringar i varierande storlek och omfattning planeras för bland annat förvaltningshuset, Kungsfågeln och Lärkan i Gymnasiebyn, Sunderbyskolan, Örnen 7, Visitor center, bostäder samt skolors och förskolors utemiljöer.

Övriga ärenden

Stadsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplan för Delta-huset på Porsön.

Stadsbyggnadsnämnden förslås rekommendera kommunstyrelsen att avslå e-förslag om att anordna ny badplats vid Hällbacken/Lejde eller vid Sinksundet med motiveringen att medel saknas för investering, drift- och underhåll.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Viveka Österman, Karta: Luleå kommun

Uppdaterat: 7 maj 2020

Logotyp