Karta: Här byggs det i Luleå

Luleå ska bli 100 000 invånare till 2040. Här är byggprojekten i ett växande Luleå. En levande och välmående landsbygd, ny skola, sporthall och badhus samt mer plats för evenemang och nöje i centrum är några av projekten.

Luleå ska bli 100 000 invånare till 2040. Här är byggprojekten i ett växande Luleå. • En levande och välmående landsbygd • Ny skola, sporthall och badhus • Mer plats för evenemang och nöje i centrum • Hertsöheden – med fokus på hållbarhet • Varierat bostadsutbud för alla

Bränslan

Framtida område för fler bostäder.

 

Lassevallen

Område för nya verksamhetsytor i direkt anslutning till väg 97.

 

Kyrkbyn

Kommunen och Skanska planerar för bostäder i form av radhus och flerfamiljshus på platsen för före detta brandstationen och kring vattentornet.

 

Landsbygd

40 småhustomter är släppta i Börtnäsheden, Måttsund. Dessutom planeras bland annat för ytterligare 50 nya småhustomter i Lillviksholmen och Kallax.

 

Mjölkudden

Lulebo planerar att förtäta med ytterligare hyresrätter och Skanska planerar klimatneutralt hus med bostäder, hotell, kontor och centrumverksamhet.

 

Porsön

Upprustning av Porsö centrum och strandstråket. Beläggning, belysning och mötesplatser iordningsställs. Invigningen av Porsö centrum planeras i sommar.

 

Rutvik

Planer på fler verksamheter, kontor och bostäder. Kommunen har köpt ytterligare mark öster om E4.

 

Råneå

Planlagd mark för bostäder och verksamheter är redo för försäljning. Norrut planeras för verksamheter och industri.

 

Dalbo

Dalbo och Hällbacken fortsätter växa med fler radhus och flerfamiljshus.

 

Notviken

Planläggning pågår i området intill Rostbollen för att kunna sälja kommunal mark och möjliggöra för fler bostäder på Notviken.

 

Centrum

Ett nytt resecentrum planeras på Östra Stranden. Fler bostäder, kontor och verksamheter kommer också få plats.

 

Centrum

Ett flertal pågående planuppdrag ska möjliggöra för fler bostäder, hotell, kontor, handel och mötesplatser. Luleå kommun bjuder också in till tävling om markanvisning angående en av centrums bästa tomter - området för gamla brandstationen. Trekantens parkering kommer också att byggas om.

 

Malmudden

Flerbostadshus med nya hyresrätter. Parkstråket runt udden kommer rustas upp.

 

Kronan

År 2030 ska det finnas plats för 7 000 Luleåbor i området. I Kronandalen pågår byggandet för fullt. Här ska totalt ungefär 1 000 lägenheter byggas, både hyresrätter och bostadsrätter.

 

Hertsön

I Hertsö centrum pågår en stor renovering. Det byggs nu ett modernt badhus och snart påbörjas bygget av den nya Hertsöskolan.

 

Hertsöheden

En utökning av Lerbäcken och Hertsön planeras, med många nya bostäder. Det nya området på Hertsöheden ska vara helt cirkulärt. Planerad inflyttning i området är år 2025.

 

Malmporten

Projekt Malmporten kommer öka sin kapacitet från ungefär 8 miljoner ton till 25 miljoner ton per år.

 

Svartön och Hertsön

Luleå industripark heter det nya området där Svartön och Hertsöfältet ska öppnas upp för fortsatt satsning på framtidens industri.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Logotyp