Kommuner i norra Sverige stärker samarbetet för hållbar tillväxt

Sex kommuner i norra Sverige går samman i en satsning för att fördjupa samverkan. Under våren 2023 ska Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund identifiera gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt.

De sex kommunerna har under en längre tid träffats regelbundet för att stödja varandra och byta erfarenheter. Nu har de beviljats medel från det nationella regionalfondsprogrammet för att genomföra en förstudie om hållbar tillväxt i norr. Skellefteå är en av kommunerna i projektet där samhällsomvandlingens utmaningar märks tydligt.

– Skellefteå ska göra 40 års utveckling på 10 år. Alla delar av Skellefteå växer dessutom samtidigt. Nya bostäder, nya skolor, nya företag, nya invånare. Det går snabbt. Det är utmanande. Det kräver mod. Och vi är övertygade om att det blir bäst om vi samarbetar, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg, Skellefteå kommun.

Luleå är en av sex kommuner som jobbar tillsammans för hållbar stadsutveckling och tillväxt.

Förutom kommunerna i de sex städerna kommer även andra aktörer, till exempel företag och ideella organisationer, att bjudas in till arbetet. Syftet med förstudien är att identifiera gemensamma utmaningar och tänkbara lösningar på problem som städerna delar med varandra. Men det handlar inte bara om att hitta likheter, utan också att ta tillvara den unika kompetens som finns i de olika kommunerna.

– Sundsvall utsågs 2022 till Sveriges digitaliseringskommun så vi hoppas att vi kan bidra med digitaliseringskompetens för att lösa de utmaningar vi står inför, säger Marcus Matteby, IT-direktör, Sundsvalls kommun.

Lär av varandra

Några av områdena man kommer att titta på är kompetensförsörjning, hållbart bostadsbyggande, klimatomställning, energiförsörjning och hållbara transporter. Förstudien ska sedan resultera i en gemensam regional strategi som pekar ut ett antal prioriterade åtgärder som kan stärka hållbar stadsutveckling och tillväxt i hela regionen.

– Vi ser framemot att samverka med våra kommunkollegor i norra Sverige. Luleå som navet i den gröna industriella omställningen har både mycket är lära, men även mycket att bidra med, framför allt när det gäller effektiv samplanering och hållbara energilösningar. Vi är mitt inne i en accelererad samhällsomställning där vi ser att vikten att samverka med olika aktörer bara ökar, säger AnneLie Granljung, samhällutvecklingschef, Luleå kommun.

– Samverkan är avgörande för den samhällsomvandling som sker i norra Sverige nu. Att skapa hållbara stadsmiljöer som möjliggör tillväxt kommer att vara centralt för oss här i norr, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör i Umeå kommun.

Projektet, som kallas Thriving Northern Cities, är en förstudie med budget på 1,2 miljoner kronor. I nästa fas kan städerna tillsammans söka uppemot 100 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna i strategin. Strategin kan också ligga till grund för andra nya ansökningar.

FAKTA

  • Medverkande städer: Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.
  • Projektet finansieras av de medverkande projektparterna tillsammans med Tillväxtverket genom EU:s nationella regionalfondsprogram.
  • Utöver de sex städerna är även forskningsinstitutet Rise med som stöd för i processen med förstudien och strategin.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Umeå kommun

Bild: Burban Studios

Logotyp