Plan för ett grönt Luleå

Luleå växer med nya områden för bostäder och verksamheter. Fler människor ska samsas om samma grönytor vilket ökar slitaget och därmed även skötselbehovet. Igår tog kommunstyrelsen beslut om en grönplan, ett underlag som visar hur Luleå kommun vill arbeta med parker och gröna stråk i Luleå stadsbygd och Råneå tätort.

Delar av den mark som kan komma att tas i anspråk för nya gator och ny bebyggelse är offentlig park- eller naturmark. Konkurrensen med byggnader, gator och vägar kan öka trycket på naturen vilket kräver en medveten planering och utveckling för en robust grönstruktur och för att grönskan ska få en garanterad plats i stadsmiljön.

– Grönplanen är ett stöd i prioriteringen mellan olika typer av intressen, markanvändning och utvecklingsmöjligheter inom kommunen, säger kommunalråd Lenita Ericson.

Hermelinsparken är Luleås äldsta park och anlades 1870 som stadsträdgård.

Grönplanen är ett underlag för planering och skötsel av kommunens grönytor och visar på hur Luleå kommun vill arbeta med parker och gröna stråk i Luleå stadsbygd och Råneå tätort. Syftet med grönplanen är att bevara, stärka och utveckla attraktiva offentliga miljöer och tillgången till gröna områden för en hållbar, trygg och klimatanpassad stad.

– Grönområden skapar attraktiva boendemiljöer. Där människor bor och vistas är det viktigt med en fungerande natur för rekreation, klimatreglering, dagvattenhantering, bullerdämpning och rening av luft. Värden som ofta kanske tas för givet men som hela tiden måste uppmärksammas i planeringen för att de inte ska skadas eller försvinna, säger landskapsarkitekten Annicka Turborn Cettner som är en av de som har arbetat med grönplanen.

FAKTA

  • I grönplanen finns alla parker och gröna stråk beskrivna, område för område, samt hur de ska utvecklas över tid.
  • Planen ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar i grönstrukturfrågor och användas som ett underlag i kommunens planprocess och planarbete.

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

11 februari 2020

Logotyp