Så ska Luleås näringslivsklimat utvecklas

Just nu pågår ett intensivt arbete för att förbättra och utveckla näringslivsklimatet i Luleå. Att förbättra och förenkla kontakter mellan företag och förvaltningar/kommunala bolag, att informera företagen om vilka tjänster som finns och att föra en nära dialog. Målet är att mätbart förändra företagsklimatet till det bättre.

I arbetsgruppen som ska samordna och driva insatser för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen ingår: Richard Lundmark, vd Luleå Business Region, Josefine Whilzon, inköpschef, Helén Wiklund Wårell. stadsbyggnadschef, Maria Nordgren, avdelningschef demokrati & samhälle, Elisabeth Ennerfors, kommunikationschef, Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, Robert Eriksson, projektchef Luleå Industripark, Maria Bergman, näringslivsstrateg och AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef (ej med på bild).

Både Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) genomför regelbundna mätningar. I Svenskt Näringslivs senaste mätning låg Luleå på plats 267 av landets 290 kommuner, i SKR:s mätning låg Luleå på plats 120. Målet är att senast 2025 vara topp 50 i någon av dessa mätningar.

Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) efter mätningen från Svenskt Näringsliv:

– Luleå ska vara en attraktiv plats att verka i och etablera sig i. I år har vi gjort extra satsningar kopplade till företagsklimatet men de har inte fullt ut slagit igenom än. Vi hoppas och tror att det kommer att ge resultat i nästa års mätning.

Åtgärder som genomförts

Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region uppdraget att förbättra företagsklimatet. Sedan årsskiftet 21/22 finns en arbetsgrupp vars uppdrag är att samordna och driva insatser för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Här är några exempel på åtgärder som genomförts:

 • Promenader med lokala företag (inköpsenheten)
 • Serie frukostseminarier om offentlig upphandling (inköpsenheten)
 • Fler handläggare och bättre telefontider (miljö och bygg)
 • Drop-in för bygglov- och tillståndsfrågor (miljö och bygg)
 • Arbete kring bemötande och språk (flera avdelningar)
 • Dialoger med företag (miljö och bygg)
 • Företagsbesök
 • Koncept för platsen Luleå, fritt att använda för företag som vill locka anställda eller inleda samarbeten (kommunikationsenheten)
 • Marknadsföring av platsen Luleå (kommunikationsenheten)

Gemensamma lösningar och samverkan

Richard Lundmark, vd för Luleå Business Region, har under året arbetat med företag som vill växa, etablera och investera i Luleå.

– Som kommunalt näringslivsbolag behöver vi bli ännu bättre på att berätta om vad vi kan göra för att bidra till företagens tillväxt och utveckling. Vi kan till exempel bidra till att utveckla fler områden för etablering av kommersiell verksamhet, och vi kan bli bättre på att hjälpa näringslivet från kommunala förvaltningar och bolag.

Inför nästa år ser han bland annat satsningar inom spelutvecklingsindustrin, utveckling av näringslivet på landsbygden och tätare näringslivssamarbete med Boden.

AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef och medlem i arbetsgruppen, lyfter fram nätverket AGON - Accelererad grön omställning i Norrbotten.

– I nätverket diskuterar vi gemensamma frågor som vi tillsammans kan arbeta för att hitta lösningar för. Det kan t ex röra samplanering av viktig infrastruktur såsom elledningar och vägar, tillståndsprocesser eller statliga riksintressen. De företrädare som finns med i nätverket är viktiga i Luleås näringsliv.

Dialogen med företagarna är central för att kunna utveckla företagsklimatet. Avdelningen för upphandling och inköp har under året bjudit in till dialoger och seminarier för att företagen ska kunna uttrycka sina behov och ställa frågor. Josefine Whilzon är inköpschef:

– Vi genomför löpande leverantörsdialoger och skräddarsyr affärer efter näringslivets möjligheter. Vi har under året genomfört flera seminarier tillsammans med bland annat Företagarna och det har vi fått väldigt fin respons på, så det kommer vi att fortsätta med.

FAKTA

 • Har du som företagare tankar om hur Luleås företagsklimat ytterligare kan förbättras? Kontakta gärna oss på kommunen!
 • Sammankallande för gruppen är näringslivsstrateg Maria Bergman: maria.bergman@lulea.se
 • Du kan också vända dig direkt till berörd avdelningschef eller till vårt kundcenter med dina förslag.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell

Bild: Maria Ekman

Logotyp