Uppdraget fortsätter: Fokus på bostäder

Regeringens särskilda utredare Peter Larsson fortsätter sitt uppdrag med att koordinera insatser för ett hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten. Det blir nu tredje gången uppdraget, som påbörjades 2021, förlängs.
– Mycket som har hänt de här två åren, man har förstått den nya verkligheten”, säger han.

I slutet av 2020 fick Peter Larsson uppdraget att koordinera insatserna på nationell, regional och lokal nivå för att underlätta industrins och samhällets gröna omställning. Då gällde det att
skapa medvetenhet, framför allt i resten av Sverige om de stora satsningarna och behovet av kompetens, bostäder och infrastruktur.

– Det jag såg då var att det görs nya satsningar som inte gjorts tidigare, nämligen riktigt stora etableringar där Northvolt i Skellefteå och H2 Green Steel i Boden är paradexempel på nybyggen. Men även den kraftfulla expansion som LKAB är inne i och SSAB:s omställning kan man nästan kalla för nyetableringar.

– För två år sedan fick jag ofta frågan om vad som är viktigast och då var jag tvungen att svara: allt. De kommande fem, tio åren är helt avgörande för om man kommer att lyckas.

Nu är det fokus på bostäder för regeringens särskilda utredare Peter Larsson.

År 2021 visade du Sverigekartan upp och ner för att illustrera att norra Sverige faktiskt är centrum av de stora satsningarna. Nu lanserar du ett nytt begrepp igen – om befolkningsförsörjningens värdekedja. Kan du berätta mer?

– Som jag säger i min rapport från i juni så är det två frågor som har riktigt hög prioritet. Den ena är bostäderna - vi måste hejda det fall som vi ser på bostadsmarknaden rent generellt och där fick jag ett tydligt uppdrag - och det andra är det jag kallar för befolkningsförsörjningens
värdekedja. Om vi skulle få en stor inflyttning så krävs att de olika delarna i värdekedjan hänger ihop. Bostäderna är en del av värdekedjan, men det handlar också om service, mottagarkapacitet, tillstånd och sådant. De olika sektorerna måste samlas och förstå villkoren. Någon som jobbar med migrationsfrågor måste till exempel förstå bostäder eller den som jobbar med stadsutveckling måste förstå andra delar i det här, säger han och fortsätter:

– Jag ser kommunerna som väldigt viktiga arbetsgivare. De är lika viktiga som Northvolt, H2 Green Steel och SSAB, men de är mer komplicerade arbetsgivare eftersom arbetsuppgifterna är så mångfacetterade.

Hur stor är risken att bostadsbyggandet bromsas in i spåren av inflationen och ränteläget?

– Det är mycket stor risk för det. I beskrivningen av mitt uppdrag framgår att jag ska föreslå åtgärder för att hejda det. Det är bra om alla byggprojekt som är påbörjade fortsätter. Däremot finns det bostäder som är planerade där man lämnar tillbaka markanvisningar. Liknade situationer har vi levt med tidigare i Sverige, kanske inte lika djupgående som den här.

– Vi behöver bygga attraktiva boendemiljöer för att undvika att det blir fly-in fly-out. Av den anledning är det viktigt att fallet på bostadsmarknaden blir så kortvarig som det någonsin kan.

Du ska föreslå statliga insatser för ökat bostadsbyggande. Vad skulle det kunna vara?

– Jag vågar inte ha någon hypotes kring det än. Jag tror att det skulle kunna vara något som involverar väldigt många olika aktörer, alltså finansinstitut, pensionsstiftelser, men också de enskilda byggaktörerna. Där man blir överens om en gemensam ansats. Jag tror att det inte handlar om någonting enkelt, inte bara statligt bidrag, för då riskerar man andra effekter. Egentligen vill jag inte spekulera i det, utan det kommer vara ett antal olika samtal kring det här.

en man och en kvinna

Samverkan är nyckeln till att lyckas, och samverkar gör Peter Larsson och kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

En utmaning som enligt dig skulle behöva lösas med kort varsel är behovet av mer kapacitet till Malmbanan för att frakta malmen som behövs.

– Där tror jag att man är på rätt väg nu. Trafikverket redovisade i september sitt ”skynda på-uppdrag”, så där har man ju förändrat sitt arbetssätt hela tiden. I min rapport i juni pekade jag också på att man ibland behöver tillgripa andra metoder än de gängse för att komma framåt. Ofta är ett regelverk skapat för en situation och kanske inte kan förutse en helt ny situation eller miljö.

– Till exempel har jag pekat på det här när det gäller Norrbotniabanan. De överklaganden som är gjorda skulle man kunna hantera om man fick möjligheten att kunna tillgodose överklaganden på ett helt annat sätt. Regelverken var skapade för en tätt bebyggd miljö, men när du rör dig i miljöer där marktillgången är mer omfattande kanske man kan jobba på ett annorlunda sätt.

Ett exempel som du tar upp i rapporten är betydelsen av att tillgodose behovet för renarna och skapa trygga övergångar över järnvägen.

– Jag brukar använda det exempel med övergångarna för renar som ett exempel. Exakt, ett annat exempel är hur Svenska kraftnät visade vägen genom att vi kan halvera tiden för utbyggnad av kraftledningar. Detta har även inspirerat andra sektorsområden.

Har regeringsbytet påverkat dina uppdrag?

– Mycket handlar ju om lokal och regional förmåga och att få myndigheterna att reagera utifrån de förutsättningarna. Uppenbarligen har jag fått gehör från fyra ministrar: först Ibrahim Baylan, sen Karl-Petter Thorwaldson, Ebba Busch och nu Andreas Carlsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Katja Güth Laitila

Grafik: Shutterstock

Logotyp