Utökad kombiterminal för tillväxt

Inom kort blir Luleå bli ännu starkare inom transportsektorn. En utbyggd kombiterminal i Gammelstad med fler järnvägsspår i anläggningen och större lastkapacitet gör platsen till ett viktigt nav i transportnätet i Sveriges norra region.

Kombiterminalen innebär möjlighet till ökad tillväxt i regionen där basindustrin i Norrbotten och norra Sveriges transportinfrastruktur är av stor betydelse för Sveriges och Europas fortsatta tillväxt. En väl fungerande kombiterminal ger bättre förutsättningar att attrahera investeringar och bidrar till ett effektivt nationellt och internationellt logistiksystem.

– Vi ser bara fördelar med den nya kombiterminalen i Gammelstad, säger arbetsgruppen i projeket. Här möts teamet, Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun, projektledare Peter Keisu, Trafikverket, Jan Pettersson, platschef för Sandahlsbolagen och Henrik Vuorinen, vd vid Luleå Hamn (fr v) för inspektion av spårområdet som beräknas tas i bruk senare i år.

Luleå hamn viktig pusselbit


Luleå hamn som är en viktig pusselbit för den hållbara infrastrukturen är en av fem svenska hamnar som EU lyft fram och pekat ut som Core Network-hamnar, vilket innebär att det är en hamn som är väsentlig för att de europeiska transportstråken ska fungera.

– En satsning på kombiterminalen är ett stort steg för satsningen på Luleå som logistiknav och en del av en väl fungerande modern hamnstad, säger Henrik Vuorinen VD vid Luleå Hamn.


–Med den utbyggda terminalen ökar kapaciteten som intermodalt nav. Långväga transporter knyts samman för vidare transport ut till företag över hela länet och Nordkalotten. Ett effektivt godsflöde gynnar våra kunder och går hand i hand med den utbyggnad av hamnen som planeras i Luleå.

Byggnationen av den nya kombiterminalen i Gammelstad sker med stöd från Tillväxtverket och den europeiska regionala utvecklingsfonden. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas bli 33 miljoner kronor och invigningen planeras till i mitten av oktober.

Samverkansprojekt

Det är Luleå kommun och Trafikverket som tillsammans bygger spåret i detta samverkansprojekt. Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

Robert Eriksson är projektansvarig för utbyggnaden vid Luleå kommun.


– Luleå växer och en förutsättning är då givetvis att finns ett utbyggt transportnät som emotser det behov av transporter av gods som krävs. De transporter som sker på järnväg och väg idag räcker inte till för ett framtida större Luleå, därför känns det bra att vi redan nu tagit höjd för det, säger Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun.

Ökad nytta för miljön med färre transporter på väg

Kombiterminalen i Gammelstad är en s.k. Riksterminal. 2003 hade anläggningen två järnvägsspår och 2006 utökades kapaciteten med ytterligare ett. Under senhösten 2020 öppnas det nya spåret för trafik och prognoser pekar på ytterligare utökat behov av kombitransporter på järnväg vilket innebär att ännu fler spår bör byggas framöver.

Victor Fredriksson och Stig Avergren från Infranord kallar sig för rallare, fast den korrekta yrkestiteln är bantekniker. Här arbetar de med det nya järnvägsspåret på kombiterminalen med en hinderfri längd på 600 meter.

För projektet är det viktigt att främja hållbara transporter, få bort flaskhalsar i viktig trafikinfrastruktur och bidra till ökad miljönytta genom färre transporter på väg över längre distanser. Förhoppningen är att järnvägsoperatörer, speditionsföretag, regionala näringslivet, Luleå Hamn med flera ser den utbyggda kombiterminalen som en ny möjlighet till expansion och samverkan internationellt.

–Det har funnits stora behov av att utveckla järnvägsanläggningen inne på kombiterminalens område eftersom kombitrafiken ökar hela tiden och fler tåg till och från Gammelstad krävs för att möta transportbehovet, säger Jan Pettersson, platschef för Sandahlsbolagen i Luleå.

Knyter ihop Botniska korridoren

På sikt ses även stora vinster när pågående satsning på Norrbotniabanan knyter ihop den Botniska korridoren och öppnar upp för handel och transporter med länder som ligger öster om Sverige. EU eftersträvar längre stomnätskorridorer för transporter inom Europa och därtill en ökad intermodalitet. I detta sammanhang passar den utbyggda kombiterminalen och närheten till Luleå hamn utmärkt.

Botniska korridoren är en sammankoppling av infrastrukturen i bland annat Sverige och Finland, samt med koppling till Norge, Ryssland och resten av Europa. Korridoren är av stor vikt för godstrafiken och handeln i Barentsregionen och EU. Därför är korridoren en del i EU:s infrastrukturplan.


Byggnationen av den nya kombiterminalen i Gammelstad sker med stöd från Tillväxtverket och den europeiska regional utvecklingsfonden. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas bli 33 miljoner kronor. Entreprenörerna i projektet är Infranord och Nyab.


FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren
Karta: Wikimedia Commons

Logotyp