Luleå kommun vill satsa på utegym

Intresset för utegym är stadigt växande och allt fler söker sig ut för att träna. Luleå kommun vill nu med nya riktlinjer för utegym ta vara på invånarnas önskemål och strategiskt arbeta för utegym utifrån ett helhetsperspektiv. I dagsläget är det två förvaltningar som bygger och ansvarar för kommunala utegym, vilket beror på vem som har ansvar för marken de uppförs på.

– Vi ser en stor vinst med samordnande riktlinjer för stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Att äntligen ha en gemensam grund för beslut känns fantastiskt, säger Madeleine Munter, landskapsarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Kvinna tränar i en ställning med metallstänger i olika höjd. Hon är med ryggen mot kameran och solen lyser bakom henne,

Planen är att skapa fler utomhusgym till luleåborna

Underlag för fortsatt arbete

Riktlinjerna utgör underlag till det fortsatta arbetet med en handlingsplan som kommer att beskriva bland annat nödvändiga åtgärder på befintliga utegym samt föreslagen utbyggnadstakt med tillhörande prioriteringsordning och ekonomisk prognos för nya utegym. Även detta är ett gemensamt arbete mellan förvaltningarna. Arbetet med utbyggnadstakt, prioriteringsordning med mera planeras vara färdigt efter sommaren 2023 och ligga till underlag för respektive förvaltnings budgetprocess.

Utegym för alla

Luleå kommun vill öka möjligheterna till att kunna vara fysiskt aktiv i vardagen och utegym ses som ett sätt att stärka detta. Det betyder att utegymmen behöver placeras och utformas så att de lockar så många som möjligt. Grundtanken med utegym är att de i största möjligaste mån kan nås, förstås och användas av alla människor oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsförmåga. Med fördel placeras utegym där annan typ av träning också kan äga rum. De kan ligga till exempel i parker eller på grönytor i bostadsområden. De kan även finnas i anslutning till friluftsområden och andra platser som samlar aktiviteter. Innehållet på utegymmen kan variera. Vissa redskap är endast gjorda för att arbeta med sin egen kropp. Andra kan vara mer avancerade med träningsmaskiner där en vikt av något slag ska lyftas. byggda i exempelvis trä eller stål.

Bild på ett utegym i en skogsglänta. Redskapen är i vitmålade stålställningar.

Utegym ska vara tillgängliga för alla och lätta att använda

Sju punkter att ta hänsyn till

För att uppnå Luleå kommuns målsättning om att planera för, bygga samt underhålla utegym som bidrar till ökad fysisk aktivitet hos våra medborgare behöver de allmänna utegymmen vara:

 • Placerade utifrån allmänt behov
  Utgångspunkt för riktlinjerna är att det ska finnas ett utegym per stadsdelsområde samt en per samlande by. En geografisk balans är viktigt för att utbudet ska vara rättvist fördelat för så många som möjligt under så lång tid som möjligt. I bedömningen om plats ska bland annat ta ställning till om det finns kommunal mark, tillgången till utegym idag, förväntat besökstryck och socioekonomisk status.
 • Varierade
  För att utegymmen ska uppmuntra till fysisk aktivitet i vardagen hos de flesta behöver det finnas variation mellan de olika utegymmen.
 • Naturliga målpunkter för träning utomhus
  För att underlätta till fysisk aktivitet i vardagen bör allmänna utegym placeras så att det känns enkelt och naturligt att använda dem.
 • Tillgängliga
  Placering och utformning ska vara så att så många som möjligt kan nyttja dem, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. De ska till exempel ligga på en plats som inte är inhägnad och som känns trygg, vara öppna för alla och så att de inte stör omgivande områden. De ska vara avgiftsfria, ha tydlig information, ha olika funktioner för olika förmågor, med mera.
 • Omhändertagna
  Det är viktigt att utegymmen har hög kvalitet över hela sin livslängd och att de bidrar med kvalitéer även för dem som inte tränar, det vill säga att de ska vara trivsamma platser som människor värnar om.
 • Förankrade hos civilsamhället
  Detaljerad placering och utformning ska ske utifrån dialog/samarbete med målgrupper inom respektive serviceområde.
 • Lätta att hitta
  Det ska vara enkelt att ta del av var utegymmen finns och vad de innehåller.


Kartbild över var det finns utegym idag i Luleå

Luleås utegym idag – här finns de

Östermalm

 • Kanalparkens utegym intill lekplatsen som har namnet Kanalparkens lek- och aktivitetsplats
 • Seminariets seniorutegym som är placerat vid Skurholmsfjärden

Bergnäset

 • Höträskets utegym som ligger vid elljusspåret intill Höträsket

Kronan

 • Drabantgatans utegym är placerat intill Drabantgatans lekplats vid Drabantgatan

Mjölkudden

 • Mjölkuddsparkens utegym i Mjölkuddsparken

Ormberget

 • Ormbergsstadions utegym, intill skidstadion

Hitta till utegymmen via kommunkartan Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay, Luleå kommun

Logotyp