Årsredovisningen: Stora investeringar och fler väntas

Under 2023 visar Luleå kommun ett resultat på 119 miljoner kronor, ett överskott som beror på reavinster vid försäljning av mark och större intäkter från skatter och statsbidrag än förväntat. Investeringarna uppgår till 913 miljoner kronor, bland annat till investeringsprojekt som försenats och skjutits upp under coronapandemin, men också på grund av omprioriteringar och förändringar i projekten.

Se filmen längre ner på sidan eller läs mer om Årsredovisningen för 2023 här. Länk till annan webbplats.

Investeringsnivån för 2023 ligger på 913 miljoner kronor (netto), vilket är högre än 2022. De största investeringarna har infrastruktur- och servicenämnden stått för, med ett netto på 796 miljoner kronor avseende exempelvis Östra länken, Kronanvägen och Hertsö badhus.

Luleå kommuns årsredovisning visar att 2023 var ett år när många blickar riktades mot Luleås håll. Luleå utsågs till den bästa platsen att leva och bo på, enligt tidningen Fokus årliga rankning, "Säg hej”-kampanjen gjorde stort avtryck, Luleå stod värd för ett internationellt möte mellan EU och USA och fick besök av Kung Carl XVI Gustaf i samband med hans firande av 50 år på tronen. Omvärldens blickar har fortsatt varit riktade norrut, mot den industriella omställningen där Luleå har en central roll.

Investeringsnivån för 2023 ligger på 913 miljoner kronor (netto), vilket är högre än 2022. De största investeringarna har infrastruktur- och servicenämnden stått för, med ett netto på 796 miljoner kronor avseende exempelvis Östra länken, Kronanvägen och Hertsö badhus. Kommunen har behövt låna 250 miljoner kronor för att finansiera den höga investeringsnivån.

– Investeringarna väntas öka även under 2024 med exempelvis fortsättning av Östra länken, Överföringsledning-dricksvatten i Råneå och nya Hertsöskolan. Kommunens förhållandevis goda ekonomi är ett viktigt utgångsläge inför andra stora investeringar under kommande år, inte minst kring den gröna omställningen, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

De långsiktiga, finansiella målen delvis uppfyllda

Luleå kommun har fyra långsiktiga finansiella mål som ska säkerställa en god ekonomisk hushållning; en balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning, att årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent, att nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag ej överstiger 10 procent samt en oförändrad soliditet.

Målen har delvis uppnåtts. Den kommunala skatten ligger enligt målet kvar på oförändrad nivå. Resultatet på 119 miljoner kronor utgör 2,1 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att målet på 2 procent nås. Överskottet beror bland annat på reavinster vid försäljning av framför allt mark och större intäkter från skatter och statsbidrag än förväntat, delvis på grund av en stark arbetsmarknad.

– Trots att 2023 var ett ekonomiskt tungt år med stora kostnadsökningar, bland annat beroende på inflation och högre räntekostnader, gjorde kommunen ett gott ekonomiskt resultat. Resultatet på 119 miljoner beror bland annat på en starkare arbetsmarknad än förväntat, vilket ledde till större skatteintäkter än beräknat, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den höga inflationen har inneburit ökade kostnader inom kommunens verksamheter, men det finns förväntningar på en fallande inflation och räntesänkningar kommande år.

Utmaningar med ett växande Luleå

Det finns en del utmaningar som kommunen står inför.

– Ekonomin är stabil, men den kommer att utmanas kommande år med stora investeringsbehov kopplat till samhällsomställningen, säger Anna Lindh Wikblad.

Resultatnivåer som är långsiktigt hållbara behöver uppnås för att kunna nå målet om 100 000 invånare till 2040. Även de demografiska förändringarna innebär utmaningar i verksamheterna och påverkar ekonomin.

– Det blir allt fler äldre personer i befolkningen och det föds färre Luleåbor. Det är en utmaning som Luleå kommun måsta möta för att kunna växa tillräckligt, säger Anna Lindh Wikblad.

Luleås befolkning ökade under 2023 med 108 personer vilket ger 79 352 invånare sammanlagt. En lägre befolkningsökning jämfört med 2022, då ökningen var 377 personer.

– För att klara kompetensförsörjningen behöver vår kommun växa rejält framöver och vårt fokus ligger nu på att skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service och med plats för minst 100 000 Luleåbor. Här spelar kulturen och människorna en viktig roll och den insikten tar vi vara på i arbetet framåt, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Linda Sundström

Film: Joakim Höggren

22 april 2024

Logotyp