Ny vattenledning till Råneå

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig bakom förvaltningens förslag på hur sträckningen för den framtida vattenförsörjningen till Råneå ska dras. Ärendet var ett av nio som behandlades på sammanträdet den 15 augusti.

I början av 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden att framtida vattenförsörjning för Råneå tätort ska säkerställas genom nya överföringsledningar från Gäddviks vattenverk. Under våren har stadsbyggnadsförvaltningen utrett lämplig ledningssträckning.

En ny vattenledning från vattenverket i Gäddvik till Råneå gagnar inte bara Råneå, utan även Gammelstad, Sunderbyn och Rutvik samt fastigheter längs vägen.

Vatten till Råneå ger möjligheter för många

Nya vattenledningar direkt från Luleås vattenverk mot Råneå ger inte bara förutsättningar för god dricksvattenkvalitet och möjlighet för tillväxt i tätorten Råneå utan kan på sikt även gagna stadsdelar, byar och fastigheter längs vägen. Rutvik, Gammelstad och Sunderbyn hör till vinnarna om beslutet för den nya ledningsträckningen godkänns.

Tre etapper

Utredningen har delats in i tre etapper, varav de två första är utredda och föreslås genomföras. Etapp ett går från Luleå till Persön, etapp två från Persön till Rånekölen. För tredje etappen mellan Rånekölen och Råneå vattenverk krävs ytterligare utredning. Förslaget är att den utredningen ska göras i förprojekteringsfasen hösten 2019 då sträckningen inte är avgörande för projektet.

Mest fördelaktigt bedöms alternativet med dragning via Porsön med anslutning till befintligt ledningsnät, för att sedan fortsätta längs Haparandavägen till Rutvik och efteråt följa E4:an fram till Persön. Därefter fortsätter ledningssträckningen efter E4:an hela vägen fram till Rånekölen.

Aviserad VS-taxan gäller

Investeringskostnaden för dragning av den nya ledningsträckningen samt arbete med att samförlägga spillvattenledningen mellan Porsön och Rutvik bedöms bli cirka 150 miljoner kronor och är sedan tidigare med i tio-års planen för vatten- och avloppsförsörjning i Luleå kommun.

Investeringen medför ingen ytterligare förändring av VA-taxan än vad som redan prognosticerats. Därmed sker höjning i enlighet med planen och kostnaderna faller ut när projektet tas i drift.

Text: Eva Sundgren

Karta: Primärkartan, Luleå kommun, Lantmäteriet

09 augusti 2019

Uppdaterat: 15 augusti 2019

Logotyp