Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige behandlade i dag tre detaljplaner som möjliggör nya bostäder i kommunen: 37 nya tomter i Börtnäsheden samt nya bostäder i Karlsvik godkändes, däremot blev det återremiss för kvarteret Biet i centrum där Diös vill bygga 110 nya lägenheter.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 26 april behandlade fullmäktige totalt 16 ärenden.

Kommunfullmäktige beslutade idag att återremittera ärendet om detaljplan för kvarteret Biet i centrum.

Återremiss för detaljplan för Biet 1

Efter votering stod det klart att kommunfullmäktige återremitterar ärendet om detaljplan för Biet 1, området vid den västra infarten till Luleå centrum, där bland annat Länsstyrelsen ligger. Detaljplanen innebär att ca 70–110 lägenheter samt lokaler för kontor och centrumverksamhet kan byggas.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Rättvisepartiet socialisterna Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna samt Landsbygdspartiet yrkade alla på återremiss med motiveringen att de synpunkter som kommit in från Länsstyrelsen, Norrbottens museum samt Trafikverket behöver arbetas in i förslaget. Bland annat finns synpunkter på detaljplanens påverkan på kulturvärden samt trafiksituationen.

Socialdemokraterna, Moderaterna samt Liberalerna yrkade bifall till kommunstyrelsens förlag att anta detaljplanen.

Detaljplan för Måttsund, Börtnäsheden

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för Börtnäsheden i Måttsund.

Detaljplanen innebär att befintlig bebyggelse i Börtnäsheden kan utökas österut. Planen medger 37 nya tomter för enbostadshus i två våningar med komplementbyggnader. Inom planområdet ska ett minireningsverk för spillvatten uppföras, samt en vattenreservoar och dricksvattenbrunnar. En lokalgata ska möjliggöra tillfart till området.

Detaljplan för del av Karlsvik

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för del av Karlsvik. Detaljplanens syfte är att möjliggöra försäljning av fastighet Karlsvik 2:43 som innefattar den före detta förskolan och ge planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i Karlsvik.

Nya taxor för automatiska brandlarm

Kommunfullmäktige beslutade om nya taxor för hantering av automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten, samt nya taxor för hantering av digitalt nyckelsystem. De nya taxorna ska gälla från och med 1 maj 2021.

Räddningstjänsterna i Norrbotten har i ett länssamverkansprojekt tagit fram en ny gemensam hantering av automatiska brandlarm.

Automatiska brandlarm tar upp en stor del av räddningstjänstens utryckningar. Mellan 94 - 97 % av dessa larm beror på andra orsaker än brand, exempelvis matlagning, hantverkare som orsakat damm eller rök i lokalen. Förutom att det medför avbrott i räddningstjänstens verksamhet kan det även få till följd att samhällets resurser finns på fel plats när väl en riktig olycka inträffar.

Syftet med den nya hanteringen är att motivera ägare att sköta sin anläggning och arbeta aktivt för att minska de onödiga larmen.

Motion (L) om skoterleder

Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion gällande att kommunen tar ett helhetsgrepp över skoterledsnätet i Luleå kommun. Syftet är att binda ihop kommunens olika geografiska områden på ett sätt som ökar tillgängligheten och minskar påverkan på miljön.

Motionären föreslår att Luleå kommun tar fram förslag på inofficiella anslutningsleder som kan bli officiella där så är lämpligt. Vidare även ta fram förslag på hur kommunen kan tillåta skotrar färdas på gator till anslutningsleder på försök i ett första steg.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

E-förslag

Kommunfullmäktige behandlade tre e-förslag:

  • E-förslag som föreslår att höja kapaciteten på Ormbergets lift och parkeringar (115 röster). Kommunfullmäktige beslutade att e-förslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

  • E-förslag som föreslår att kommunen skapar en isvak i centrala Luleå och håller den öppen under vintern (214 röster). Kommunfullmäktige beslutade att e-förslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

  • E-förslag som föreslår att kommunen beslutar om totalförbud vad gäller raketer och smällare (702 röster). Kommunfullmäktige beslutade att e-förslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Illustration: Diös

Logotyp