Blackis ska renoveras

Nu är det klart, det gamla Folkets hus i Svartöstan, Blackis, ska renoveras till en kostnad av högst 25 miljoner kronor. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden i går. Nämnden godkände även förslaget om nytt vägvalsbeslut för Östra länkens etapp från Örnäset tillHertsön och Svartön.

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom förslaget till höjning av va-taxan samt förslag som innebär en effektivare hantering av planuppdrag. Totalt behandlade politikerna 22 ärenden.

Blackis ska renoveras. Svartöstadens Folkets Hus, Blackis, byggdes 1902 och är märkt som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Idag används den av bland annat Svartöstans Hembygdsförening och Notvikens IK.

Ja till renovering av Blackis

Byggnaden är i stort behov av renovering, både utvändigt och invändigt. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att Blackis renoveras till en kostnad av maximalt 25 miljoner kronor under 2022 och 2023. Stadsbyggnadsförvaltningen ges utökade investeringsmedel för renoveringen.

Ärendet var uppe i stadsbyggnadsnämnden i våras men återremitterades den 29 april med motiveringen att det saknades en antikvarisk undersökning.

Förvaltningen har gått igenom tidigare underlag och även låtit konsulter ta fram en förnyad bedömning med tillhörande kalkyl. En antikvarisk undersökning har utförts och lämnats in som underlag.

Klart för ny sträcka för Östra länken mot Hertsön

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden godkände föreslaget till nytt vägvalsbeslut för Östra länkens etapp ett och två som avser området från Örnäset till Hertsön och Svartön. Den nya vägsträckningen är en förutsättning för Luleås framtida tillväxt och fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär, i enlighet med VA-plan 2030.

Nämnden godkände projektbudget på två miljoner kronor samt igångsättningstillstånd för delprojektering av etapp ett.

VA-taxan föreslås höjas

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den fasta och rörliga va-taxan höjs med fem procent från och med årsskiftet. Orsaken är bland annat den höga investeringstakten i kommunen. Justeringen innebär att en familj i villa får betala 37 kr mer i månaden för sin vatten- och avloppstjänst. För boende i lägenhet innebär samma höjning motsvarande 21 kr i månaden.

Anläggningsavgiften samt särskild industritaxa föreslås höjas med 2,2 procent.

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom förslaget. Beslut tas av kommunfullmäktige.

Effektivare planprocess

Luleå växer och trycket på planuppdragen är högt. För att effektivisera planprocessen och säkerställa resurser har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till policy för kategorisering av detaljplaneuppdrag. Nämnden ställde sig bakom förslaget som ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

I policy föreslås tre kategorier av detaljplanuppdrag för tydligare prioritering. I kategori ett ingår bland annat större etableringar, större industriområden och större centrumprojekt som möjliggör förtätning. I kategori två övriga industriområden, bostadsprojekt med fler än 50 bostäder samt infrastrukturprojekt. Till kategori tre räknas bland annat övriga bostadsprojekt.

E-förslag om industritomten i Kyrkbyn

Ett e-förslag har lämnats in som föreslår att kommunen utreder en omlokalisering av verksamheterna på den tidigare brandstationstomten i Kyrkbyn och att industritomten omvandlas till bostäder eller ett naturområde. E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader och har samlat in 120 röster.

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att tillstyrka e-förslaget. I den nya översiktsplanen 2021 anges området som en av ytorna inom Kyrkbyn som är lämplig för ny bebyggelse. E-förslaget är även i linje med pågående arbete med att ta fram fler bostäder mellan Boden och Luleå. Fastigheten kommer att prioriteras upp i markanvisningsplanen.

Granskning av fastighetsunderhåll

KPMG har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Luleå kommuns underhåll av anläggningstillgångar med fokus på fastigheter. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden har tydliga planer och strategier för att säkerställa att ändamålsenliga underhållsåtgärder sätts in i rätt omfattning och i rätt tid.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att tydliga planer finns men att strategier för att säkerställa ändamålsenliga underhållsåtgärder saknas.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i ett yttrande svarat på granskningen. Nämnden beslutade att godkänna yttrandet samt ger stadsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Övriga ärenden

  • Ja till igångsättningstillstånd för del av Östra länkens etapp 4E.

  • Avslag till e-förslag om att öka vattengenomströmningen i Luleås innerfjärdar. En utredning som ser över möjlighet till inpumpning av vatten kopplat till innerfjärdsprojektets framtida inriktning, syfte och målbild ska tillsättas.

  • Avslag till e-förslag om att flytta fördämningen vid seminariet till kanalen vid Södra hamn. Nämnden hänvisar till att förslaget tas med i en översyn av innerfjärdsprojektet kopplat till framtida infrastruktursatsningar.

  • Stadsbyggnadsnämnden godkände Norrabyrondellen som namn på cirkulationsplats i Råneå samt Gäddviksrondellen i Gäddvik.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosen, Monika Aunes

Uppdaterat 29 oktober 2021

Logotyp