Budgetbeslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade om förslag till Strategisk plan och budget 2020–2022. Skattesatsen blir oförändrad med 22,50 kronor per 100 skattekronor, enligt tidigare beslut i budgetutskottet. Förslaget röstades igenom med två tillägg från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Socialdemokraterna yrkade på en utökad ram för investeringsbudgeten, med 20 miljoner kronor för år 2021 och 30 miljoner kronor år 2022 som gäller reinvesteringar gata. Moderaternas tillägg till Strategisk plan och budget innebär i korthet att:

  • Byggnadshöjder på centrumhalvön tillåts upp till maximalhöjden som försvarsmaktens riksintresse anger (45 meter eller 15 våningar).
  • Framkomligheten för bilar på centrumhalvön garanteras.
  • Inga nya kommunala naturreservat ska etableras.
  • Samarbetet med extern aktör gällande verksamhet som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I samverkan med Region Norrbotten utveckla samverkan med extern aktör gällande hospice/palliativ vård.

Kommunstyrelsen röstade för kommunstabens förslag om Strategisk plan och budget, med två tillägg från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Strategi för kommunens ekonomi

Strategisk plan och budget för perioden 2020–2022 är kommunens ekonomiska strategi som bygger på kommunlagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning.

Förslaget som kommunstyrelsen beslutade om ser ut enligt följande:

År 2022 beräknas ett minusresultat, då intäkterna förväntas inte stiga i samma takt som kostnaderna.

Resultatbudget (Mkr)

2020

2021

2022

Nettokostnad

-4 367

-4 485

-4 607

Avskrivningar

-374

-399

-418

Verksamhetens nettokostnader

-4 742

-4 883

-5 026

Skatteintäkter

4 188

4 271

4 392

Generella statsbidrag

612

618

611

Verksamhetens resultat

58

6

-22

Finansiella intäkter

52

52

56

Finansiella kostnader

-19

-26

-42

Årets resultat

92

32

-12


Upplåningsbehovet

Investeringar kan inte helt finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning enligt följande tabell:

Vid utgången av 2022 beräknas låneskulden uppgår till 1,7 miljarder kronor.

Nyupplåning

2020

2021

2022

i miljoner kronor

362

202

113


Investeringar och drift

De planerade investeringarna under planperioden uppgår till totalt 2,1 miljarder kronor.

Den genomsnittliga investeringsnivån ligger på 15 procent av skatter och statsbidrag vilket är högre än målnivån på tio procent.
Investeringsbudget202020212022
i miljoner kronor872692579

Redan tidigare beslutade budgetutskottet om att investeringsramarna för skattefinansierade verksamhet (t ex skola, äldreomsorg) ska från och med 2022 uppgå till högst 400 miljoner kronor per år. Investeringar för exploateringar ska vara självfinansierade. Investeringar för avgiftsfinansierade verksamheter ska finansieras genom taxan.

Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade även om att kommundirektören får ett särskilt utredningsuppdrag för att löpande föreslå åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges målsättningar för utvecklingsområdena under planperioden.

Uppdraget ska genomföras tillsammans med samtliga förvaltningar och utgår från följande principer:

  • Särskilt utreda effektiviseringsmöjligheter där Luleå kommun ligger högre än jämförbara kommuner.
  • Freda insatser som är avgörande för goda uppväxtvillkor för barn och unga samt möjligheten att attrahera unga människor till Luleå.
  • Så långt som möjligt samordna resurser för god kostnadseffektivitet, inom koncernen och med andra kommuner.
  • Göra en hållbarhetsbedömning av samtliga förslag till effektiviseringar och besparingar.

Därutöver ska kommundirektören särskilt utreda förslag om hur kommunen minskar sin klimatpåverkan.

Befolkningsmål

Antagande om kommunens befolkningstillväxt revideras till 400 nya Luleåbor per år, vilket är en minskning med 200 personer i det antagande som låg till grund för Strategisk plan och budget 2019–2021. Befolkningsantaganden utgör grunden för preliminära ramberäkningar.

Fastställs i fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan och budget den 22 oktober 2019.

FAKTA Strategisk plan och budget 2020–2022

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

07 oktober 2019

Logotyp